De saga van Lodewijk

De saga van Lodewijk

2015-04_13_voorkaft BackerWido (Medium)Frans-Vlaamse voorman Lodewijk de Baecker herdacht

In april was het tweehonderd jaar geleden dat Louis (Lodewijk) de Baecker (1814-1896) in het Frans-Vlaamse Sint-Omaars geboren werd. Ondanks toen al meer dan honderd jaar Franse bezetting en eentaligheidsstreven sprak een groot deel van de bevolking nog Vlaams.

Terecht vond de Frans-Vlaamse taalgrenswerker en publicist Wido Bourel het opportuun om, naar aanleiding van die verjaardag, een apart biografisch boekje aan deze negentiende-eeuwse Frans-Vlaming te wijden.

Na zijn studie in de rechten werd Lodewijk de Baecker vrij vlug rechter in achtereenvolgens Dowaai, Sint-Winoksbergen en Duinkerke. In de voormalige vestingstad Sint-Winoksbergen zetelde hij twintig jaar lang als gemeenteraadslid en als kantonnaal afgevaardigde. Blijkbaar boerde De Baecker goed, want na twintig jaar magistratuur zegde hij zijn ambt vaarwel en wijdde hij zich uitsluitend aan zijn passies: de Germaanse filologie, de Nederlandse taal en cultuur en de streekgeschiedenis. Zijn inzet resulteerde in enkele tientallen publicaties. Opvallend was dat hij zich van meet af aan inzette voor het Nederlands en niet voor het ‘Vlemsch’. Het onderwijs van het Nederlands aan Franse universiteiten vond in hem een hartstochtelijk verdediger.

Gantois

De Baeckers boek “Les Flamands de France” (1850) vormde een mijlpaal in de heropleving van de Nederlandse gedachte in het republikeinse Frankrijk. De ideeën in dat boek weergegeven, leidden in 1853 mee tot de oprichting van het Comité Flamand de France. De jurist De Baecker behoorde tot de radicale stroming ervan. Later, onder druk van de Franse staat, schrapte het bestuur de promotie voor de Nederlandse taal. Uit protest verliet De Baecker in 1866 het comité. Later sprak die andere Frans-Vlaamse voorman, Jean-Marie Gantois, spottend over het “Comité Français de Flandre”. We hopen dat Wido Bourel ooit de tijd zal vinden om eens een apart boekje aan abbé Gantois te wijden. Misschien in 2018 wanneer we zijn vijftigste sterfdag zullen herdenken?
De Baecker stond in levendig contact met de grote taalkundigen van zijn tijd, zoals Snellaert, Alberdingk Thijm, Hoffmann von Fallersleben en de gebroeders Grimm. Lodewijk de Baecker ligt begraven in het Frans-Vlaamse dorp Noordpene. Zijn graf is dringend aan restauratie toe. Hiertoe werd recent een stichting in het leven geroepen.
Het is goed dat Wido Bourel door middel van een uiterst verzorgd boekje deze Frans-Vlaamse activist weer tot leven heeft gebracht. Onze kennis over Frans-Vlaanderen moet behouden blijven.

MAEKEBLYDE


Wido Bourel, “De saga van Lodewijk: over Lodewijk de Baecker, voorvechter van de Nederlandse gedachte in Frankrijk”, Bouwel, Eigen beheer, 2014. Ill., 53 blz. gen., 14,50 euro. ISBN 978 90 8182 493 4. Of rechtstreeks bij de auteur: widopedia@hotmail.com


Tags assigned to this article:
2015-04BoekenMaekeblydeWido Bourel

Related Articles

Jaarboek 19 – Joris van Severen

In dit jaarboek wordt uitgebreid teruggeblikt op het fel besproken zesde colloquium dat plaatsvond te Wakken op 25 oktober jongstleden.

De grote stilte

De verdorven kerk Priesters die om de twee jaar van parochie naar parochie flitsen, want zij kunnen hun lusten niet

Aan de Rand van de Wereld

Hoe de Noordzee ons vormde De Britse geschiedkundige Michael Pye schrijft meeslepend over de Vlaamse kust, de wijn van de