Bert Anciaux zou in 2009 de voetbalbond, als één der laatste sportfederaties, eens vlug splitsen, zoals decretaal bepaald is. De unitaire voetbalbond (KBVB) verkreeg echter dat de Vlaamse clubs van eerste en tweede nationale geen lid moesten worden van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV). Geld was voor de KBVB de drijfveer tot een beperkte splitsing: in het jaarverslag 2013 van Bloso leest men dat er dat jaar 2.025.000 euro werd uitbetaald aan de VFV.

Nationalist, Spiritist en nu socialist Anciaux kreeg ook geen enkele toezegging dat de VFV op autonome wijze, conform de decreten, een eigen  beleid zou voeren; hij stipuleerde wel dat na de opstart de VFV autonoom moest werken, maar daar kwam niets van in huis. Ondertussen zijn we zes jaar verder. Men zou verwachten dat een N-VA-minister dit strikter zou opvolgen en bij niet-naleving zou optreden. Helaas. Minister Muyters, bevoegd voor sport, heeft ter zake gedurende zijn vorige ministerschap en ook nu geen enkel initiatief genomen. Hij weigert, samen met zijn kabinetsleden, tegen de VFV en vooral tegen de KBVB op te treden.

De KBVB bepaalt nog steeds hoe de VFV handelt en organiseert. Het Uitvoerend Comité  (UC) van de KBVB is het machtigste orgaan ervan en bepaalt en regelt belangrijke bevoegdheden die decretaal nochtans exclusieve Vlaamse bevoegdheden zijn, zoals: de aansluiting van en bij Vlaamse clubs, de transfers en schorsingen van Vlaamse leden, de organisatie van het provinciaal voetbal (bijgestaan door de provinciale comités), de scheidsrechtersopleiding; ook binnen het Bondsparket, de Onderzoekscommissie, de Evocatiecommissie en de Medische Commissie.

Allemaal bevoegdheden die nog door de KBVB worden uitgeoefend maar die in feite toebehoren aan de VFV. We geven nog enkele voorbeelden. De KBVB regelt de boekhouding en de personeelszaken van de VFV. De provinciale competities van de provincie Vlaams-Brabant worden georganiseerd binnen een tweetalige provincie Brabant! Dit is flagrant in tegenstrijd met de grondwet, die Vlaams-Brabant als een volwaardige Vlaamse provincie beschouwt.

Door de stommiteiten van Anciaux handelt en werkt de VFV nog steeds niet op autonome wijze zoals decretaal bepaald.

Minister Muyters trekt zich helaas niets aan van de vraag om de VFV te behandelen zoals elke erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie, die wel alle modaliteiten van de decreten moet naleven; hij tolereert de onwettelijkheid van de VFV (eigenlijk van de KBVB).  Hij kan een charmante man zijn, maar hij heeft in deze geen enkele Vlaamse reflex.

Penanti