Luchtbokser

Mevrouw de gedweeë,

Gij zijt in Brussel naar verluidt schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden. Uw partij – de sp.a – bedeelde u in de coalitievorming daarnaast met de bevoegdheden ‘Wijkcontracten’ en ‘Participatie’. Wat dat betekent en of gij daar uw handen meer dan vol mee hebt, is mij niet duidelijk. Wij horen nauwelijks iets van u. In Brussel zegt men dat gij een braaf en volgzaam meisje zijt. Wie uw persoonlijke webstek raadpleegt, zou iets helemaal anders kunnen denken. Gij staat daar afgebeeld met bokshandschoenen aan, zoals Filip Dewinter nog nooit op een foto is verschenen. Meer nog, gij zegt bij een Brusselse boksclub een training te volgen. Om u tegen belagers te weren?

Derhalve zou men ervan kunnen uitgaan dat gij de belangen van de Nederlandstaligen in Brussel in het algemeen en de Brusselse Vlamingen in het bijzonder met lijf en leden verdedigt. Want, zoals gij wel zult weten, is het met de behandeling van de Vlamingen in Brussel maar pover gesteld. In tal van diensten en instellingen in Brussel worden de taalwetten door de Franstaligen duchtig met de voeten getreden. Vlamingen worden in hun eigen hoofdstad stiefmoederlijk behandeld en door veel Franstaligen nog slechts als een curiosum aanzien, dat nog een tijdje moet getolereerd worden. Met een bullebak als de huidige burgemeester wordt dat er niet beter op en worden de Vlamingen geregeld in hun gezicht uitgelachen. Helaas zegt men ons dat gij – jammer genoeg – met dat soort zaken niet bezig zijt. Dat blijkt overtuigend uit het volgende…

Vorige donderdag kregen alle Brusselaars een folder in hun brievenbus, waarop zij konden kennismaken met het nieuwe logo van de stad. Een zwarte cirkel met daarin een wit vogeltje en in drukletters BXL. Daaronder een even grote witte cirkel met de tekst ‘onze stad – notre ville’. Kostprijs voor dat logo: 80 000 euro, schreven de Franstalige kranten. Dat is niet niks, want een ruim jaarloon van een dik betaalde ambtenaar. De burgemeester zegt hierover niks te weten… Het vogeltje blijkt bij nader inzien een gestileerde maar volledig onherkenbare versie te zijn van de aarstengel Michaël, al sinds de 13e eeuw de patroonheilige van de stad en in alle eerdere logo’s prominent aanwezig. Kwatongen beweren dat het vogeltje toch wel erg op Batman lijkt.

Een eerste reflex van tal van Nederlandstaligen was dat BXL enkel naar Bruxelles verwijst. Uw burgemeester antwoordde daarop dat Nederlandstalige Brusselaars ook de letters BXL gebruiken. En heel onschuldig als hij altijd is, kwam hij met een uitgestreken smoelwerk met het verhaaltje af dat ook de Brusselse Nederlandstalige schepenen voor BXL waren. Sterker nog: hij zou zelfs eerst gepleit hebben voor de afkorting ‘BRU’, omdat dat in alle talen past. “En ik heb me naar hun mening geschikt”, zei hij in alle geveinsde democratische ernst, alsof hij schoorvoetend één van de grootste toegevingen in zijn leven heeft gedaan.

Gij hebt u tegen die zoveelste belediging van de Vlamingen niet verzet. Meer nog: gij gebruikt zelf altijd en overal BXL als gij het over Brussel hebt. Als schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden heult gij dus met het Franstalige establishment mee en doet gij gedwee wat men u opdraagt vanuit de Franstalige cenakels.

Wij zeiden al vaak: ‘Brussel, onze trots en onze schande.’ Gij hebt als Vlaming aan die schande alweer een steentje bijgedragen. Gij zegt dat gij uw job als schepen leuk vindt en het heel graag doet. Ja, als gij de verbeulemansing mee in de hand werkt, zonder nu en dan uw bokshandschoenen eens te gebruiken, figuurlijk, en dat dan nog leuk vindt ook, dan geeft dat te denken over de ernst waarmee gij op de bres staat voor een bedreigde minderheid in onze hoofdstad.

We hopen dat Vlaanderen u massaal bestookt met zijn ongenoegen!

‘t Pallieterke