2015-35_01_Hoofdartikel (Medium)In progressieve kringen hoor je weinig of niets over de kost van asielopvang en migratie. Maar wie records breekt inzake het aantal nieuwkomers, breekt records inzake de kostprijs voor die opvang. Tijdelijk bed, bad, brood voor meer, weinigen die daarover struikelen. Minder evident is wat volgt: opvang van tienduizenden betekent meer opvangaccommodatie, meer administratieve kosten, meer opleidingskosten, meer onderwijskosten, opvangkosten, werkloosheidsuitkeringen en leeflonen, huisvestingskosten, gezondheidszorg, invaliditeitsuitkeringen, pensioenen…

Servaas Van der Laan (Elsevier, 25 mei) ziet het zo: “Wie onbeperkt toestaat dat migranten uit landen met povere sociale voorzieningen zich vestigen in rijke verzorgingsstaten pleegt in feite roofbouw op diezelfde verzorgingsstaat. Dat is een destructieve vorm van migratie”.

Over werkloosheidsuitkeringen hebben we het elders in dit blad (zie blz. 5). Veel niet uitkeringsgerechtigden krijgen een leefloon. Ook dat zorgt voor zware uitgaven.  Een op de drie leefloontrekkers zijn vreemdeling. “En het leefloon van niet-Europese vreemdelingen ligt bijna dubbel zo hoog als dat van een Belgische leefloner”, blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas kreeg van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR). Ter herinnering: in Vlaanderen bedraagt dat gemiddelde 2.828 euro, in Wallonië 3.434 euro en in Brussel niet minder dan 4.133 euro. Ook hier een communautair verschil.  Waarom? Voor alle duidelijkheid: deze bedragen zijn geen maandelijkse lonen – het zou maar erg zijn – maar is het totaal gemiddeld bedrag dat aan een leefloner wordt besteed op jaarbasis.

Zorg

Maken allochtonen vaker gebruik van zorg dan autochtonen? Dat is in Nederland onderzocht. Daar liggen die kosten voor vreemdelingen alvast 13 procent hoger (De Telegraaf, 20 augustus).

Hetzelfde geldt voor de kosten voor onderwijs en scholing. Bijna 15 procent van de kinderen in het gewoon lager onderwijs heeft (minstens) 1 jaar vertraging. Die “schoolse vertraging” bij kinderen met een andere nationaliteit loop op tot bijna 40 procent (bij kinderen met een Belgische nationaliteit 12,2%), weet Kind en Gezin.

Kakelen

Het volgehouden optimisme van de migratielobby blijft verbazen. “Migranten moeten de kans krijgen om op legale wijze naar Europa te komen”, stelt de Migratiecoalitie, een verzameling van Vlaamse middenveldorganisaties: 11.11.11, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, ORBIT vzw, Samenlevinsopbouw Brussel en Vluchtelingenwerk. In die kringen blijft het kakelen over migranten die komen om “deel te nemen aan onze economie en bij te dragen aan onze socia­le zekerheid”…  of over “de kansen die migratie biedt”.

Een stuk realistischer is Dirk Van den Bulck van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen (CGVS). We erkennen pakweg 60 procent van de aanvragen van asielzoekers. Dat stelt ons land voor grote uitdagingen inzake huisvesting, integratie en jobs. (Het Laatste Nieuws, 16 aug.)

Als blijkt dat 64 procent van die kansarme kinderen een moeder heeft van niet-Belgische origine, is dat een lastig geven.

Wie in die verschillen meteen discriminatie of racisme ziet, is niet alleen politiek correct, maar ook te kwader trouw. Je kunt het de grond niet verwijten dat hij nat wordt als het regent.

Uw mening telt (niet)

Een duidelijke meerderheid van de Vlamingen is niet zo onbekommerd over de toestroom van migranten en asielzoekers. Volgens het marktonderzoekbureau IPSOS vindt 61 procent van de Belgen dat er de laatste vijf jaar te veel migranten zijn bijgekomen. Niet één op vijf gelooft dat we er economisch voordeel uit halen, 56 procent vindt dat te veel migratie druk legt op de Sociale Zekerheid en 52 procent dat de autochtone bevolking moeilijker aan een job geraakt. En dat in alle drie de gewesten. (ipsos.na.com)

Links teert op migrant

Migratiejuristen en migratiesociologen en vrijgestelden van allerlei humanitaire organisaties zoals Human Rights Watch schuiven na elk incident aan bij radio en tv, klaagt Syp Wynia in Elsevier (30 mei). De schuld van de problemen? Wijzelf dus, Europa, België, Vlaanderen.

Ook bij ons is er sterke migratielobby. Hiertoe rekenen we onder meer de eerder genoemde Migratiecoalitie. Minder kwaadaardig dan de opendeur-utopie, maar even bijziend zijn de reacties zoals die van de Belgische bisschoppen en Caritas International (“Zet uw deuren open voor asielzoekers”).

“Nationaliteit is het zielige anachronisme van onze beschaving” schrijft Koen Smets van De Wereld Morgen. En wat te denken over de oproep van schrijver Jeroen Olyslaegers en activist Peter Terryn om achtergebleven Pukkelpoptentjes en slaapzakken in te zamelen voor verzending naar de vluchtelingen in de buurt van Calais. De “achterlaters” zorgen na een weekend groot geldvertier voor een aalmoesje, zoiets?   Geweten gesust?

Andere stemmen

Er zijn – goed zo – natuurlijk ook andere stemmen. “Het is niet zo verrassend dat migratiedeskundigen pleiten voor meer migratie – want wat zou een migratiedeskundige zijn zonder migratie?”, schimpt Wynia in Elsevier. “Massale immigratie, zeker uit arme en instabiele landen, is het importeren van armoede en onveiligheid.

Volgens Pieter Cleppe van de denktank “Open Europe” is België veel te genereus geweest met familiehereniging en is ook het sociaal systeem te genereus. “Het idee dat migratie onze sociale zekerheid en ons pensioenstelsel zal rechthouden is een vergissing… Overal ter wereld zijn er mensen die het niet leuk vinden als ze een buur krijgen met een andere culturele achtergrond.” (DM, 10 aug.)

Onoplosbaar?

Het valt op dat veel mensen nauwelijks zin hebben in een debat over de hypermigratie. “Toch niets aan te doen”, klinkt het vaak. Is dat zo?

Europa kan niet zonder afgrendelbare grenzen, meent Dirk-Jan Van Baar (De Volkskrant, 10 aug.). Immigratiebeleid begint met het vermogen tot selectie aan de poort. De westerse democratie heeft het recht zich beter te beschermen.

Als onze politici eindelijk afstand nemen van de progressieve utopie dat hypermigratie per definitie onbespreekbaar is, hoeven ze niet asociaal te zijn, integendeel. Dan gaan ze op zoek naar nieuwe evenwichten, die dringend nodig zijn. Hypermigratie is even utopisch als het openstellen van de eigen woning voor mensen in nood. Je kan er eentje helpen, tijdelijk dan liefst, maar niemand staat zijn huis af.

‘t Pallieterke