Gelukszoekers

Pallieterke,

Voor iedereen die zich de waarheden in oude Vlaamse gezegden meent te herinneren, ken ik er nog één van mijn vader, uit zijn dagen in een werkkamp in Hamburg: “Vele zwijntjes maken de spoeling dun”, want in hun barak stond een grote ketel soep, en telkens er nieuwelingen bijkwamen werd het aantal genodigden, in krijt, op de ketel bijgesteld. Het aantal maaltijdgangers scheen zich wonderbaarlijk te kunnen ‘vermeerderen’… terwijl de soep enkel maar bleek te ‘verwateren’! Wir schaffen das wiederum!?

Albert Leenaerts – Schoten


Vluchtelingencrisis

Pallieterke,

Waarom zijn zoveel mensen bezorgd omwille van de vluchtelingentoevloed? Simpel, omdat het bijna allemaal moslims zijn. Na vijftig jaar moslimimmigratie kunnen we niet zeggen dat het een succes is geworden en dat is heel eufemistisch uitgedrukt!

Er is al heel veel inkt over gevloeid, maar laat me dit zeggen, zolang tot 70 procent van de moslimmannen hun bruid nog steeds gaat halen in het land van herkomst, is integratie altijd gedoemd om te mislukken! Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Oost-Europese landen niet staan te springen om veel van die mensen binnen te halen; zij weten wel beter, ondanks het morele vingertje dat “onze” politiekers opsteken! Toch wil ik een pleidooi houden om (echte) oorlogsslachtoffers tijdelijk op te vangen om humane redenen. Maar daar wil ik tegenover plaatsen, voor elke vluchteling die we opnemen, moet een volgmigrant gerepatrieerd worden! Als we weten dat de laatste vijftien, twintig jaar er 1,1 miljoen vreemdelingen het land zijn binnengekomen en daarvan de helft niet werkt, dan lijkt me dat niet meer dan logisch.

Voor diegenen die door dit voorstel in een kramp schieten… NOOD BREEKT WET!!!

Danny van Linden – Brasschaat


Etienne Vermeersch

Pallieterke,

Aan uw brief aan prof. Vermeersch in uw blad van 16 september zou ik nog het volgende willen toevoegen.

Ik las reeds verscheidene malen dat veel van de migranten die hier toekomen hoogopgeleide moslims zijn, die een meerwaarde zullen betekenen voor het wetenschappelijke onderzoek in onze contreien en aan onze universiteiten.

Ik heb daar zo mijn bedenkingen bij. Ik zal me beperken tot twee voorbeelden.

Drie vrouwelijke gynaecologen uit Kaboel in Afghanistan waren voor drie weken uitgenodigd in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper, om echografie aan te leren. In hun ziekenhuis ter plaatse hebben ze een afgedankt echografietoestel, maar de helft van de tijd werkt dit niet wegens geen stroom, en ook kenden ze van echografie niets. Dat behoorde blijkbaar niet tot hun opleiding, die vooral uit Koranexegese bestond. Beeld u in dat men hier als cardioloog geen ECG zou kunnen interpreteren of als radioloog geen MRI-scan!

Een vriend van mij, een Nederlander, iemand van de Astronomische Vereniging waar ik al meer dan dertig jaar lid van ben, gespecialiseerd in meteorologie, werd vóór het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië gevraagd om een lezing te geven over oasevorming tijdens een congres over hydrologie, dat speciaal gehouden werd in het vandaag ongelukkige Palmyra, een plaats die in een oase is ontstaan. Die man had dat grondig voorbereid, zeer wetenschappelijk, met veel wiskunde, waarin nogal wat integralen voorkwamen. Tijdens zijn lezing, waarop veel burgerlijke ingenieurs aanwezig waren – te begrijpen voor een woestijnland – werd hij na tien minuten op de schouder getikt door de voorzitter, die hem vroeg zijn lezing te onderbreken, die in de namiddag te willen bewerken zonder wiskunde (omdat niemand die begreep) en die dan de volgende dag opnieuw te presenteren.

Hebt u reeds hier te lande een burgerlijk ingenieur ontmoet die geen hogere wiskunde kent? Waarschijnlijk staat dat ook niet in het ‘boek van God’.

Sinds de Nobelprijs werd ingesteld, in 1901, is die reeds gewonnen door 50 Joden en door amper 2 moslims. Van hoge opleiding gesproken. Denken die regimes garen te spinnen door hun mensen moedwillig dom te houden?

F. Veevaete – Brugge


Rode ivoren toren

Pallieterke,

Kathleen van Brempt, sp.a-fractieleidster, ergert zich aan de jongste veiligheidscampagne van burgemeester Bart de Wever. Ze verklaart: ‘Blijkbaar gebruikt niemand in dit bestuur de fiets. Voetgangers en fietsers worden betutteld, op de vingers getikt, en de automobilisten gaan vrijuit. Een sterker bewijs dat hij niet van de inwoners houdt, kun je niet vinden.”

Wel, ik geef het bewijs dat die mevrouw in een rode ivoren toren leeft. Ik ben eens gaan tellen hoeveel voetgangers en fietsers door het rode licht gaan of fietsen, op de hoek van de De Keyserlei en de Frankrijklei richting Meir of station tussen 17 en 17.30 uur: 243!

Ik denk dat Kathleen van Brempt, tevens Europarlementslid, te veel vertoeft in de chique salons van het Europees Parlement. Kom uit uw ivoren toren en beweeg u door Antwerpen zoals ik met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Dan zal u een betere kijk hebben op het verkeer en respect hebben voor de veiligheidscampagne van burgemeester Bart de Wever.

Swa Cauwenbergh – Antwerpen


Lerarentekort

Pallieterke,

Het onderwijs – vooral het lager – kampt met een nijpend tekort aan kandidaat-leerkrachten. Een logisch gevolg van de misgroei in de huidige maatschappij. Hoe dat oplossen? Zoals minister Homans suggereerde teruggekeerde jihadstrijders hun wedervaren voor de klas te komen vertellen om op die manier jongeren te verhinderen te radicaliseren (?), kan diezelfde N-VA-minister kleuterjuf Magalie van De Blokkendoos naar alle opleidingsscholen laten trekken, om daar te gaan vertellen hoe leuk het is voor de kas te staan. Het wordt gegarandeerd een stormloop om leerkracht te worden.

Dirk Hiers – Veyrines de Vergt (Frankrijk)


Overstroming

Pallieterke,

In tegenstelling tot links geloof ik niet dat immigratie automatisch tot meer welvaart zal leiden. Het lijkt wel alsof ze een overstroming goed vinden voor de tuin, zonder naar de schade aan de kelder en kamers te denken. Aan de andere kant zitten onze rechtse Vlaamse politiekers ook maar te zagen dat het een lieve lust is, in plaats van de overstroming aan te pakken. Als er dan toch vluchtelingen/migranten komen, zorg dan tenminste dat je de toevloed wat verwerkt krijgt. Als je maximaal 250 dossiers op een dag kan verwerken, en er zitten 500 tot 800 mensen in een park te wachten, werk dan eens een weekendje door en de achterstand is weg. Verder zijn ze maar bezig dat grenscontroles niet mogen vanwege Schengen, lees: wij kunnen er niets aan doen, dus blijven we op ons gat zitten tijdens de overstroming. Wat doet Duitsland? Grenscontroles instellen. Volgens het Schengenverdrag mag dat trouwens, indien ze “tijdelijk” zijn, zonder die termijn te definiëren. En eenmaal de migranten hier zijn, moet je ze integreren, maar dat is een Vlaamse bevoegdheid, en veel is er niet veranderd tegen vroeger. In Duitsland worden prompt voltijdse taalcursussen ingesteld (voormiddag les, namiddag praktijk), misschien niet genoeg, maar beter dan niets. In Vlaanderen is het bijna onmogelijk een voltijdse taalcursus te vinden, en met wat avondles ben je jaren bezig. De hele inburgeringscursus duurt één week! Wat kun je op die tijd leren? Ook wordt er gezegd dat de sociale zekerheid bedreigd wordt, maar het Europees Gerechtshof heeft net geoordeeld dat zelfs EU-burgers niet verplicht tot de werklozenverzekering kunnen toetreden. Wat zitten onze Vlaamse politiekers dan toch als bange wezels te piepen? O ja, Duitsland denkt 6 miljard euro te gaan nodig hebben om de vluchtelingen op te vangen. Ik zou zeggen dat Vlaanderen uit de transfers genoeg geld kan recupereren. Maar daar mocht noch van de Vlaamse premier, noch van de even Vlaamse federale minister van Financiën onderzoek naar gebeuren. Vlaanderen overstroomt, en naar aloude Belgische gewoonte zitten de Vlaamse politici uit te zoeken waarom uitgerekend zij niets moeten doen.

JC Craps – Hoeilaart


Twee problemen, één oplossing

Pallieterke,

U bent meer dan ik op de hoogte van de Griekse schuldenlast.

U bent ongetwijfeld even ongerust als ondergetekende, over de expansieve migratie naar onze contreien.

Als ongeruste burger bedacht ik als oplossing het volgende. Griekenland verkoopt aan Europa één van zijn vele eilanden, tegen de prijs van, of een deel van zijn schuld.

Dat eiland wordt dan door Europa uitgebouwd tot een opvanggebied voor mensen op de vlucht. Uiteraard voorzien van alle humanitaire  hulp, nodig voor een veilig en menswaardig onderkomen.

Op deze manier kan Griekenland uit zijn financiële impasse geraken. De vluchtelingen weten waar naartoe en Europa wordt een ongecontroleerde migratie bespaard. Voor de autochtone eilandbewoners moet er uiteraard ook een oplossing bedacht worden. Wat denkt u?

Peter Verniers – Zwevegem


Dewinter

Pallieterke,

Al goed dat Pol Pot dood is, anders zou Dewinter hem ongetwijfeld ook opsommen in zijn lijstje van politieke paria’s waar hij interesse en zelfs respect voor heeft. Ik weet niet welke freudiaanse reden er moet gezocht worden om altijd op zo’n manier in de pers te geraken, maar goed is het niet voor zijn partij. Na drie korte bezoeken aan Syrië vindt hij zichzelf natuurlijk een hele specialist, een beetje zoals elke Club Med-toerist een Midden-Oostenspecialist is. Hij praat over een paar duizend vluchtelingen voor de opstand begon, maar tijdens het bewind van vader en zoon Assad zijn er ongeveer 50.000 Joden alleen al uit Syrië gevlucht (voor 2010); zijn dat de usual suspects die hij bedoelt? Dewinter kiest natuurlijk de vrienden die hij wil, in zijn geval zijn het er van het onaangename soort.

Benny S. – Tervuren


Gemis aan menselijkheid?

Pallieterke,

In Terzake van 14 september werd aan professor Hendrik Vos (Politieke Wetenschappen) de vraag gesteld waarom de Oost-Europese landen gekant zijn tegen het opnemen van een aandeel van de asielzoekers. Professor Vos merkte terecht op dat de Oost-Europese landen onder de communistische dictatuur enorm geleden hebben. In die periode ontvluchtten duizenden mensen die dictatuur. Deze vluchtelingen werden inderdaad door andere Europese landen gastvrij ontvangen. Professor Vos verwijt daarom die Oost-Europese landen een gemis aan menselijkheid. Daarnaast beweert hij ook dat die landen alleen maar een culturele homogeniteit kennen. Niets is minder waar.

Landen die decennia het communistisch regime hebben moeten doorstaan, een gemis aan menselijkheid verwijten? De communistische dictatuur bracht die Oost-Europese landen niet alleen honger, censuur en deportatie maar ook verplichte immigratie van Russen. In bepaalde Oost-Europese landen ging het aantal autochtone bewoners sterk achteruit. Net na de omverwerping van het communisme telde Letland slechts 52 procent Letten, Estland slechts 61 procent Esten en Litouwen had reeds een Russische “grote minderheid” van 21 procent. Die volkeren merkten op dat het daardoor niet eenvoudig was om zowel hun onafhankelijkheid te bekomen als hun identiteit te behouden.

Die landen weten precies wat het betekent in een multiculturele samenleving te wonen. Ze dreigden een minderheid te worden in hun eigen land. Waarom zouden die landen terug in dit lot willen belanden?

Jeroen van Lierde – Aalst


Vluchteling

Pallieterke,

Spijtig dat er na de bevrijding geen tv bestond; ik zou zeker in beeld gebracht zijn. Bij de bevrijding ben ik als 7-jarig kind met mijn ouders en jongste broer naar Duitsland gevlucht. Mijn vader was namelijk VNV’er en fabriekswachter. Na drie jaar verblijf in Liedolsheim, bij zeer lieve dorpsbewoners, keerden we terug naar België. Mijn oudste broer zat hier al in den bak. We waren nog geen meter de grens over of mijn vader, moeder, broer van 14 jaar en ikzelf werden in de boeien geslagen en als misdadigers in Aarlen van de trein gehaald en recht naar een kelder onder het gerechtshof in den bak gezet. Dat was een heel andere ontvangst voor een 7-jarige dan dezer dagen. Maar het mooiste is… wij waren ook zwarten! (Haha!) Het toenmalige OCMW was niet voor ons weggelegd. Mijn moeder is gaan kuisen, van 7 uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds. En daarbij man en zoon in den bak. De slogan voor duizenden moeders was: niet werken, geen eten.

Maria Vlemix – Berchem


Homans en Leonard

Pallieterke,

Hiermee verwijs ik naar de twee lezersbrieven in uw blad van 16 september. Hoewel ik geen aanhanger ben van het katholiek geloof was ik geschokt door de “geste” van Homans. Wat veroorlooft deze politieke nulliteit zich, om een man als Leonard zo aan te pakken? Hij verdedigt zijn principes op een waardige en correcte manier en hij verdient respect van vriend en tegenstrever. Maar dat is waarschijnlijk te hoog gegrepen voor een omhooggevallen politica (sic). In ieder geval, bij de volgende verkiezingen kan N-VA fluiten naar mijn stem, en ik zal niet de enige zijn.

R. Cornelis – Mortsel


Je suis Aylan

Pallieterke,

In uw rubriekje “Op de korrel” stelt u de vraag: “Als je K. de Gucht hoort zeggen “je suis Aylan”, wat denk je dan?” Het antwoord is simpel. Dikke zot!

Als blijkt dat de arme jongen zijn vader zelf een mensensmokkelaar is, zou hij dat feit beter eerst aan de kaak stellen, maar ja, zolang ze van de druiven in zijn wijngaard blijven, of voor een appel en een druif willen werken, is er geen probleem voor KDG.

Peeters Romain – Attenrode