Vergeetachtig

Mijnheer de verontwaardigde,

Vorige week blokkeerden linkse vakbondslui in Luik een aantal wegen. Ze vonden dat klaarblijkelijk een goed middel om hun protest tegen de verfoeide ‘rechtse’ regering kenbaar te maken. Een Deense toeriste had op dat moment in een Luiks ziekenhuis een slagaderbreuk gekregen en moest dringend geopereerd worden. De inderhaast opgeroepen chirurg kwam te laat, want hij zat vast in de file die het gevolg was van de FGTB-blokkade. In de file stierf ook nog een man die een hartinfarct kreeg en niet tijdig naar het ziekenhuis kon gebracht worden. Het ziekenhuis diende prompt een klacht in wegens onvrijwillige doodslag met betrekking tot de Deense toeriste. Maar het staat in de sterren geschreven dat er nooit een juridische veroordeling zal komen. De vakbonden hebben immers geen rechtspersoonlijkheid. Het ontbreken daaraan, en de wetenschap dat vakbonden in de praktijk toch niet vervolgd worden, geeft vakbondsmilitanten het gevoel dat ze onaantastbaar zijn en na aangebrachte schade, twee doden in dit geval, altijd de dans ontspringen.

Gij waart en zijt verontwaardigd over zo’n incidenten. En terecht. Daarover als Kamerlid van Open Vld door de Linda de Wins van deze wereld ondervraagd, geeft gij echter een vage uitleg, waarin gij oproept tot een wettelijk kader rond het recht op staken. Dat recht staat voor u niet ter discussie, maar de regels erover liggen nergens vast, zegt gij, want het is niet duidelijk waar het recht op staken eindigt en waar het recht op werken begint. Gij vindt dat de sociale partners zelf het zogenaamde Herenakkoord van 2002 moeten hervormen en een wettelijke basis moeten geven. In dat akkoord lezen we dat de  werknemersorganisaties zich ertoe verbinden “een plechtige aanbeveling te zullen richten tot hun leden om elke toevlucht tot fysiek of materieel geweld te vermijden bij collectieve conflicten en om de vrijwaring van het werkinstrument te garanderen”. Gij weet ook dat op die manier niemand uit zijn kot komt als het er echt op aankomt. Bovendien, en dat zoudt gij als parlementariër toch moeten weten, worden wetten in het parlement gemaakt en niet door de sociale partners.

Ik vond het bijzonder vreemd dat gij niet meteen een versnelling hoger schakelde en de besluiten van het Toekomstcongres van Open Vld van 2013 bovenhaalde, waarin klaar en duidelijk staat: “We denken na over een nieuwe rol voor vakbonden en werkgeversorganisaties. Onder meer het principe van openbare aanbestedingen voor de uitoefening van bepaalde overheidstaken wordt ingevoerd. Vakbonden krijgen rechtspersoonlijkheid.” Waart gij dat vergeten? En ook dat uw partij jaren geleden al eens een wetsvoorstel indiende, mee ondertekend door de MR van premier Michel en meer bepaald door de huidige Senaatsvoorzitter Defraigne, om aan de vakbonden rechtspersoonlijkheid te geven, waardoor zij aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor wandaden tijdens hun acties?

Zoudt gij niet beter dat oude wetsvoorstel rap-rap terug indienen? En spreek de N-VA’ers eens aan, want die zeggen daar ook niet vies van te zijn. Vraag dat maar eens aan Peter de Decker en Zuhal Demir, die daar al eens uitspraken over deden. Overigens, gij kunt wat inspiratie vinden in een goed gemotiveerd voorstel ter zake van het Vlaams Belang, dat al meer dan eens is ingediend…

Vakbonden zijn niet zomaar verenigingen die de belangen van werknemers verdedigen. Ze hebben van de overheid monopolies gekregen. Daar mag toch iets tegen overstaan, vind ik. Bijvoorbeeld: zich organiseren zoals alle andere verenigingen binnen een kader waarbij wetten moeten nageleefd worden, de fysieke integriteit van personen en eigendommen moeten worden gerespecteerd en waarbij de schade die ze veroorzaken, moet worden vergoed. Zo hoort het in een rechtsstaat en daar kan niemand boven staan. Ook het schorriemorrie van de FGTB en de stakingspikketen van de vakbonden niet.

Waar wacht gij nog op? Of vreest gij dat uw coalitiepartner van de CD&V, met in haar nek de hete adem van het ACV, daar niet blij mee gaat zijn en dat alweer de broze samenhang van deze regering zal blijken als gij met de N-VA en de MR wat stevig aan die boom gaat schudden? Ik denk en vrees dan ook dat gij het bij wat blabla gaat houden…

‘t Pallieterke