Het was voormalig Europees Parlementslid Frank Vanhecke die een tijdje terug de kat de bel aanbond. Hij wilde meer weten over de organisatie ENAR, kort voor European Network against Racism, of Europees Netwerk tegen Racisme.

2015-48_03_ENAR (Medium)Van Hecke op zijn blog: ‘ENAR is een soort van overkoepelende Europese organisatie van allerlei schimmige extreemlinkse clubjes. De organisatie staat of valt met het Europese manna. Zo nam de Europese Commissie bijvoorbeeld in 2011 maar liefst 81 procent van de totale uitgaven voor haar rekening. De uitgaven houden bijna uitsluitend verband met de uitbetaling van personeels- en reiskosten. Een blik op de webstek (www.enar-eu.org) zegt meer dan genoeg over waar deze organisatie voor staat.’

Parlementaire vraag

Vanhecke bijt zich vast in de zaak. Uit een antwoord op een parlementaire vraag van de man blijkt dat het Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR) in 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 961.300 euro, 967.553 euro en 983.983 euro werd toegestopt door de Europese Commissie. Vanhecke: ‘Een blik op de Belgische vertakking van ENAR leert dat de openingswebstek enkel in het Engels is opgesteld en dat alle rapporten in het Frans zijn opgesteld. Dit getuigt van weinig respect ten aanzien van de Vlamingen die het meerderheidsvolk in België uitmaken. Opmerkelijk is ook dat de organisatie stelling neemt tegen elke verstrenging van de Belgische nationaliteits- en immigratiewetgeving.’

Volgens Vanhecke leert de webstek ook dat ENAR-België vrijwel uitsluitend bestaat uit vreemdelingen- en vluchtelingenorganisaties en de Waalse en Vlaamse socialistische vakbond.

Standpunt Commissie

Vanhecke stelde een reeks bijkomende vragen aan de Commissie: ‘Is de Commissie ervan op de hoogte dat de rapporten van de Belgische vertakking van de organisatie die zij zo royaal subsidieert, enkel in het Frans beschikbaar zijn? Vindt de Commissie dit aanvaardbaar? Welke stappen zal de Commissie in dit verband ondernemen? Vindt de Commissie de samenstelling van de Belgische vertakking evenwichtig met een proportionele vertegenwoordiging van alle politieke overtuigingen en filosofische strekkingen in het land? Zal de Commissie aandringen op meer diversiteit en haar controle op de organisatie, in het licht van de royale subsidiëring, verscherpen?’

Viviane Reding

Op 1 augustus 2012 antwoordt Viviane Reding namens de Commissie: ‘De Commissie is niet bevoegd om beslissingen te nemen over de talen waarin verslagen en projectprestaties worden opgesteld door ngo-netwerken op EU-niveau die steun ontvangen van het Progress-programma, zoals het Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR). De exploitatiesubsidie die ENAR krijgt, is bedoeld om de organisatie te helpen onafhankelijk haar werk te doen. De Commissie ziet erop toe dat ENAR de beloofde werkprogramma’s waarmaakt. De Europese Commissie beoordeelt de samenstelling van de ngo-netwerken op EU-niveau en houdt daar toezicht op, maar doet dit uitsluitend in het licht van de criteria die zijn bepaald in de oproep tot het indienen van voorstellen VP/2010/12, waarin is vastgelegd dat de ngo-netwerken op EU-niveau in ten minste vijftien lidstaten van de Europese Unie aangesloten organisaties moeten hebben. De Commissie grijpt dus alleen in als de samenstelling van het ENAR niet aan de reeds genoemde criteria voldoet.’

Van september 1999 tot november 2004 was de Luxemburgse Reding lid van de commissie-Prodi als commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugdzaken, Media en Sport. Van november 2004 tot eind 2009 was zij opnieuw Europees Commissaris, ditmaal voor Informatiemaatschappij en Media. Tussen 2010 en 2014 beheerde ze, in haar derde termijn, de portefeuille Justitie en Mensenrechten.

Dooddoener

ENAR produceert uiteraard ‘interessante’ rapporten. Volgens een rapport van de organisatie dat op 21 maart 2012 werd bekendgemaakt ter gelegenheid van de “Werelddag tegen racisme”, lokt de economische crisis steeds meer racistisch en discriminatoir gedrag uit. Zo lezen we in het rapport: ‘Migranten en etnische minderheden worden in een periode van economische crisis buiten proportie getroffen door werkloosheid en precaire arbeidsvoorwaarden.’ De meest kwetsbare groepen zijn, volgens het rapport, Afrikanen, Roma, moslims en de Joodse gemeenschap. In België, zo werd specifiek vermeld in het rapport, krijgen etnische minderheden ook moeilijk toegang tot de private woningmarkt.

2015-48_03_ENAR 2 (Medium)Femyso

In de raad van bestuur van ENAR vinden we, volgens de webstek van ENAR, de Britse Intissar Kherigi. We vinden meer informatie over deze dame bij de Nederlandse oud-journalist Carel Brendel. ‘In de Archimedesstraat in Brussel, onder de rook van talloze Europese instellingen, zetelt het Forum of European Muslim Youth and Student Organisations. Deze FEMYSO, zo staat in het jaarverslag over 2014, wil de moslimjeugd een stem geven op Europees niveau.’

‘De FEMYSO-campagnes richten zich tegen “islamofobie” en “racisme”. De islamitische jongeren- en studentenkoepel heeft van de bestrijding van deze nare zaken haar speerpunt gemaakt.’ Intissar Kherigi (steeds poserend met hoofddoek) is voorzitster van Femyso.

‘Dit mooie streven wordt beloond met Europese subsidies, zo blijkt uit hetzelfde jaarverslag. Maar liefst drie Europese organisaties steunen FEMYSO: de Raad van Europa, de European Youth Foundation (EYF, een onderdeel van de Raad van Europa) en de Europese Unie. “Support” krijgt FEMYSO ook van de Open Society Foundations, de mensenrechten-ngo van George Soros en Mabel van Oranje. De vijfde sponsor van FEMYSO is de Britse hulporganisatie Human Appeal International, die nauwe banden heeft met de Moslimbroederschap.’

‘In het 32 bladzijden tellende jaarverslag staat niet vermeld hoeveel de diverse instellingen bijdragen aan de begroting, hooguit aan welke conferentie of trainingsbijeenkomst is meebetaald door een van de genoemde organisaties.’

Vijf Belgische organisaties zijn aangesloten bij Femyso: de “Association of African Students in Europe” (Leuven), het “Collectif contre l’islamophobie en Belgique”, het “Minderhedenforum”, de “Muslim Rights Belgium” en Orbit vzw. Deze laatste organisatie is gehuisvest in de gebouwen van Broederlijk Delen in Brussel.

Achtergrond

Brendel: ‘Opvallend is vooral de totale zwijgzaamheid van de FEMYSO over haar eigen achtergronden. Serieuze onderzoekers hebben jaren geleden al vastgesteld dat FEMYSO een onderdeel is van de Europese Moslimbroederschap (MB) – een internationale beweging binnen de politieke islam, die streeft naar de invoering van de sharia en de oprichting van een kalifaat, maar dan langs de geleidelijke weg, hoewel in bepaalde gevallen (Hamas) ook door middel van terreur.’

‘Een van de FEMYSO-oprichters was Ibrahim el-Zayat, leider van de MB in Duitsland. El-Zayat was in het verleden onder meer de Europese vertegenwoordiger van de World Association of Muslim Youth (WAMY), deed de public relations voor de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) en zat in het internationale bestuur van Islamic Relief Worldwide, allemaal MB-organisaties.’

‘El-Zayat was tevens door zijn huwelijk met Sabiha Erbakan, een nicht van de vroegere Turkse premier Necmettin Erbakan, een spil in de Duitse tak van Milli Görüs, de Turkse variant van de Moslimbroederschap. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel bij FEMYSO aangesloten organisaties afkomstig zijn uit de hoek van FIOE en Milli Görüs.’

‘Inmiddels heeft een tweede generatie het roer overgenomen van de oprichters. De huidige FEMYSO-voorzitter is Intissar Kherigi, een dochter van de Tunesiër Rachid Ghannouchi, een internationale grootheid onder de Moslimbroeders.’

Jaarverslag 2014

In het recentste jaarverslag vinden we meer informatie over de geldstromen van ENAR. De ‘kernfinanciering’ komt nog steeds van de Europese Commissie DG Justitie. Het bedrag voor 2014 is 800.458 euro. Een groot deel van dat geld wordt gebruikt voor de lonen. In 2014 werd net geen 600.000 euro uitgegeven aan personeel. Ruim 165.000 euro ging op aan reizen. Er kwamen ook fondsen binnen van andere organisaties. Hierdoor bedragen de inkomsten zowat een miljoen euro.

Besluit

In het jaarverslag wordt trots melding gemaakt van de acties tegen Zwarte Piet. In het jaarverslag wordt ook melding gemaakt van initiatieven naar de Joodse gemeenschap (New partnerships with key Jewish organisations in Europe). De vraag is uiteraard wat die initiatieven concreet zullen opleveren, zeker als we de achtergrond van sommige bestuursleden van ENAR kennen.

Thierry Debels