Altijd met goesting

Mevrouw de hoofdvogelafschieter,

Met nog meer ijver dan pakweg Hilde Crevits probeert gij op het politieke forum altijd de gemotiveerde, overenthousiaste en bezielde kleuterleidster uit te hangen, om de perceptie te creëren dat gij en uw politieke familie er voluit voor gaan en zelfs met veel goesting. De al dan niet geveinsde gedrevenheid die gij dan tentoonspreidt, wil wervelend en wervend zijn om het land en zijn burgers op te stuwen in de vaart der volkeren. Hoewel gij dapper volhoudt, vertaalt zich dat niet echt in electoraal succes. De liberalen hadden ooit véél meer zetels in de praatbarakken. Ook de peilingen duiden niet echt in de richting van een wakker geschudde bevolking die alles laat vallen om mee te stappen in uw verhaal van de goesting. Vooralsnog is er van een ‘triumph des Willens’ niet veel te merken.

En dat zal nog wel een tijdje uitblijven, als wij vorige week uw onwaarschijnlijk voorstel hoorden over de wijze waarop gij de radicalisering wilt tegengaan door meer allochtone politieagenten aan te werven, zelfs als zij (nog) geen Nederlands spreken of geen diploma in handen hebben. Als dat de wijze is waarop gij het hoofdstuk ‘Inhaalbeweging diversiteit in het politiekorps’ uit uw partijprogramma wilt realiseren, dan denk ik in alle onbescheidenheid dat gij niet goed bezig zijt. Meer nog: dat gij de hoofdvogel van de politieke verdwazing hebt afgeschoten. Uw woorden waren nog niet koud of er steeg hoongelach op. Het Laatste (Blauwe) Nieuws kraakte uw voorstel af, net als de politievakbonden en een flink deel van de goegemeente. Vanuit politieke hoek vuurde Koenraad Degroote van de N-VA een ‘Panzerfaust’ van jewelste af, waarna er alleen nog wat rook overbleef van uw niet al te lumineuze voorstel. “Onzin.” “Ondoordacht en onhaalbaar.” “Uitholling van het beroep.” “Te gek voor woorden.” “Een fout signaal.” En dan bleef Koenraad nog beleefd. Maar uw voorstel was wel met wortel en tak uitgeroeid. En maar goed ook.

Wees even serieus, Gwendolyneke. Gaan we morgen allochtone verplegers (m/v) en dokters aanwerven die pas nadien onze taal en de beginselen van EHBO en geneeskunde zullen moeten verwerven? Of belastinginspecteurs die nog moeten leren in onze taal te rekenen? Of laboranten die de knepen van de scheikunde wel zullen onder de knie krijgen nadat ze Nederlands hebben leren spreken? Of brandweerlui die de hulpverleningstechnieken wel al doende zullen leren? Ja, ik maak er een beetje een karikatuur van, maar gij zijt er wel mee begonnen!

Ik denk dat er in Vlaanderen nog weinigen zijn die iets tegen diversiteit op de werkvloer hebben. De samenleving is nu eenmaal geworden tot wat ze is. Maar werken met quota en positieve discriminatie is de wereld en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel op zijn kop zetten. Diploma’s bezitten, de taal spreken en aan een reeks specifieke voorwaarden voldoen, is een regel die voor iedereen moet gelden. Anders zetten we heel onze samenleving op een hellend vlak.

Ik moest onwillekeurig denken aan de Springbokken, het Zuid-Afrikaanse rugbyteam. Rugby is van oudsher een ‘witte’ sport, terwijl voetbal daar een ‘zwarte’ sport is. Men heeft daar nu een zogenaamd ‘transformatieprogramma’ opgezet; tegen 2019 moet zo’n 50 procent niet-blanken in de ploeg opgenomen zijn, en van die 50 procent moeten er uiteindelijk 60 procent zwarten zijn. Over één ding wordt in heel dat plan niet meer gesproken: kwaliteit en competentie. Onbegrijpelijk, terwijl in Zuid-Afrika niemand het nog moeilijk heeft met ‘meerkleurige ploegen’. Uw voorstellen komen dan ook dicht in de buurt van zo’n onverstandig redenering. Voor mij is het zo klaar als een klontje dat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft, en aan een aantal minimumvoorwaarden moet voldoen om een post of een job in te kunnen nemen. Daaraan morrelen, zoals in uw politievoorstel, is de objectiviteit en het gelijkheidsbeginsel zwaar op de helling zetten. Voor elke job en elke verantwoordelijkheid moeten gewoon de besten, de meest bekwamen en zij die voldoen aan een reeks voorwaarden gekozen worden, welke kleur zij ook hebben. Zo simpel is dat.

Uw politieke goesting heeft u verblind laten wegdrijven van de realiteit. Zij die u gedogen aan het hoofd van hun partij – ik bedoel de Dewaels, de De Guchten en de Verhofstadts – hebben zeker eens in hun vuist gelachen bij uw voorstel. Ik ben er niettemin zeker van dat ge hen dat geen tweede keer zult moeten lappen. Ga even zitten, Gwendolyn, adem eens diep en kom weer bij uw positieven. Gebruik gewoon terug uw gezond verstand. De goesting komt dan wel weer vanzelf terug. En de kiezers misschien ook.

‘t Pallieterke