Wees kritisch voor types als Boeve

Pallieterke,

Uw briefje aan Lieven Boeve vond ik heel goed. Wat die man de laatste maanden al aan ongerijmdheden uitgekraamd heeft, is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Tegenargumenten wuift hij met een glimlachje weg. Met zijn achtergrond in het departement pedagogie van de KUL is hij zo zelfbewust van zijn pedagogisch inzicht dat hij moeilijk om te praten is.

Hij heeft de idee geopperd een imam toe te laten om in de katholieke scholen uitleg te komen geven over de essentie van de islam. Ik zou hem willen vragen of dit op basis van wederkerigheid is. Zullen onze priesters of rooms-katholieke godsdienstleraars ook in een moskee uitleg mogen geven over ons geloof? De hooggeleerde pedagoog Boeve is zo naïef te denken dat dialogeren met de islam mogelijk is. Hun credo is dat ze het christendom gaan doen uitdoven. Is dat geen discriminatie? Waarom moslims uitnodigen maar niet de Joden, de hindoes, de Evangelische Kerk, enzovoort?

Boeve is een zeer zware en gevaarlijke hypotheek op de christelijke vorming van onze jeugd. Daarom vraag ik ’t Pallieterke die man in de gaten te houden en hem met de scherpste pennen regelmatig te counteren. Maar denk eraan, en dat is even erg, zo niet erger, dat dit alles gebeurt onder de goedkeuring van het episcopaat. Ook onder die heren zijn er enkele met oecumenische droomvoorstellingen die hun zwakheid of laksheid verdoezelen onder het alibi van de dialoog. Betrek ook die heren van de kerkelijke hiërarchie in uw kritiek.

Bedankt dat ge dat wilt en durft doen, maar… het is een mooie en edele opdracht.

Naam en adres gekend


Groeiende Vlaamse armoede

Pallieterke,

Religieus gelovig op niet… Franciscus van Assisi, de Boeddha en Christus leefden allen in armoede. Eéntje werd in een stalletje geboren, de andere twee zegden hun rijke families vaarwel. Ze vormden uiteindelijk wereldwijd verspreide religies, waarvan nu, na duizenden jaren, nog sprake. Zij drukten hun stempel op de maatschappij met miljarden volgelingen. Wanneer ik dan de Katholieke Kerk en de christelijke scholen via o.a. colleges recent en nu zie verkondigen dat armoede een onrecht is, heb ik zo mijn twijfels betreffende hun betoog…

Zouden de religieuze instanties zich niet beter in hoofdzaak bezighouden met de morele dan wél met de materiele noden van de medemens? Rijkdom maakt niet noodzakelijk gelukkig, armoede maakt desondanks meestal ongelukkig. Maar komende van Nepal heb ik daar armoede en ellende gezien – tientallen weeskinderen waar ik mee gewerkt heb (en er zijn er tienduizenden)… – en toch lachen al die kinderen en al die mensen daar bijna continu. Zou de Kerk daar eens niet beter op zinspelen, in plaats van een communistisch en links dogma na te streven in alle naïviteit, waarin iedereen gelijk?

Geluk zit niet alleen in materiele rijkdom; we beseffen niet of amper “hoe arm” we eigenlijk zijn met al onze “rijkdom” bij ons in Vlaanderen alom.

Ik snap dat dit misschien niet in het kader past van ons, republikeinen, om dit relaas in ons ‘t Pallieterke neer te pennen, maar ik hoop desondanks dat dit relaas, desnoods ingekort, ook even een boodschap mag méégeven aan al “de onzen” die het nu moeilijk hebben.

Eddy van de Sompel – Sint-Niklaas


Mop van de week: het West-Vlaams bedreigd

Pallieterke,

Wat bezielt de UNESCO dezer dagen? Als wij de geachte specialisten van deze eerbiedwaardige wereldinstelling moeten geloven, is het West-Vlaams in gevaar. Flip Kowlier en het Zesde Metaal ten spijt: geloof vooral uw oren niet als u vandaag televisiekijkt, naar de kust gaat of een trappist in West-Vleteren degusteert: de UNESCO weet beter.

Wat schuilt achter deze mop van de week? Het antwoord is te vinden over de schreve. Daar heeft een vereniging, de ANVT, ofte Academie voor Nuuze Vlaemsche Taele, de wereldinstanties gealarmeerd over de toestand van het Frans-Vlaams in Frankrijk. Om te scoren heeft de ANVT wereldkundig gemaakt dat – zonder wie dan ook in Vlaanderen te raadplegen – het meer indruk zou maken als men de West-Vlamingen met de Frans-Vlamingen zou samentellen als sprekers van een ‘bedreigd immaterieel erfgoed’: het West-Vlaams.

De methode van de ANVT is niet alleen weinig academisch, ze getuigt ook van een gebrek aan kennis van de situatie van de streektaal die ze willen promoten. Daarom raden wij de zeer geachte lieden van de UNESCO aan om in de leer te gaan bij de Vlaamse televisie: met Bevergem hebben ze een programma op hun niveau!

Wido Bourel – Bouwel


Keulen

Pallieterke,

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Keulen kan ik, relatief in de buurt wonend, een paar details bijvoegen, die de sfeer in Bochum weerspiegelen.

Vooraf, de politieagente Tania Kambouri (zie artikel Kurt Rügen vorige week) is hier werkzaam; ze beschrijft in haar boek wat ze hier dagelijks beleeft. Daarbij overdrijft ze in tegenstelling wat de “correcten” hier beweren geenszins. Het geweld tegen de politie en tegen brandweerlui en hulpdiensten neemt angstwekkend toe. Ten eerste ligt de oorzaak daarvan niet alleen maar grotendeels bij de Duitse staat, die zoals bij ons ook gekend, telkens weer een oogje moet dichtknijpen om situaties niet te laten escaleren. De politie wordt vanuit de hoge politiek zo geïnstrueerd dat men, indien men niet ernaast kijken kan, dan toch zoveel mogelijk eufemismen en omschrijvingen gebruikt bij het opstellen van de officiële berichten. Dat alles om het onveiligheidsgevoel niet op te laten komen. Ten tweede ligt een grote oorzaak in de mentaliteit van lieden uit vreemde culturen die hier inwijken: wat niet bestraft wordt, schijnt blijkbaar toegelaten te zijn, en eigenlijk kan men die denkwijze goed volgen. In hun land van herkomst worden misdrijven na een kort proces onbarmhartig bestraft. Indien bij ons na maanden een gerechtelijk proces plaatsvindt, is het bewustzijn met betrekking op het misdadige gedrag van voor pakweg drie maanden al lang afgezwakt; dan nog een voorwaardelijke straf of een effectieve straf onder drie jaar en er gebeurt helemaal niets voor de delinquent. De gevangenissen zitten te vol. Geen wonder dat de Noord-Afrikaanse benden hier een waar paradijs aantreffen, en de ordediensten staan machteloos. Een bevriende Kriminalkommissar vertelde mij onlangs dat een veertigmaal gearresteerde dief en overvaller het lef had een aanvraag tot inburgering in te dienen. Eén verandering moet ik wel vaststellen: de kranten geven bij de berichtgeving over misdaden en onrust nu zonder blikken of blozen aan welke nationaliteit de criminelen hebben, zeer tot leedwezen van de “Gutmenschen”, die verder het licht van de zon blijven ontkennen.

Dr. Seppe Colemont – Bochum (Duitsland)


Andere mentaliteit

Pallieterke,

Al die jonge mannen zonder vrouwen, moeders en kind. Zijn dat deserteurs, of laten die lafweg de vrouwen achter? Ook maakt “men” graag vergelijkingen met de Europese vluchtelingen tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Naast het immense verschil van taal, cultuur, godsdienst van de vluchtelingen nu en toen en de samenstelling van de families, was één van de extra maatregelen dat de jonge Belgen, Polen, Fransen en Tsjechen, die toen naar Engeland vluchtten, vrijwilligers waren om dan in aparte eenheden te worden ondergebracht die meevochten om hun land te bevrijden van een dictatuur. Onze voorouders gaven hier een heldhaftig voorbeeld. Kunnen die jonge mannen die nu in groten getale naar hier komen, en er nogal strijdlustig uit zien, niet meestrijden en vechten om in hun land de rust te herstellen? En hun land helpen bevrijden van een zootje erger dan barbaarse criminelen?

Het zou idioot en dom zijn dat weer Amerikaanse of Europese jongens, “ongelovigen” dan nog, als enigen hun leven op het spel moeten zetten om in die islamitische landen opnieuw vrede te brengen. Terwijl jonge Syriërs, Afghanen et cetera ondertussen veilig, rustig en gezapig hier mogen blijven vertoeven. Waar wachten de VN en Europa op om vredestroepen te vormen zoals Engeland dat een eeuw geleden kon? Misschien kunnen de jonge zeer mannelijke “gelovige” vluchtelingen ook een initiatief nemen. Dat zou dan bijkomend meer begrip creëren voor de vluchtelingen in de rest van Europa.

Daniël Bauwens – Erps-Kwerps