Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2014 bedroegen de inkomsten van Fedasil ruim driehonderd miljoen euro. Opvallend is dat het grootste deel van dat geld doorgesluisd wordt naar ‘derden’. Die uitgaven ten gunste van derden bedroegen dat jaar immers 192,7 miljoen euro.

Het gaat om ‘subsidies’ betaald voor de financiering van de opvang van asielzoekers in andere structuren en het ‘vrijwilligeterugkeerprogramma’.

Rode Kruis

In 2014 werden die ‘subsidies’ volgens Fedasil als volgt verdeeld: 58 procent voor het Rode Kruis en voor de andere ngo-partners die bij de opvang betrokken zijn, 38 procent voor de OCMW’s, 3 procent voor ngo’s in het kader van het ‘vrijwilligeterugkeerprogramma’ en 1 procent voor gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied.

Opvangpartners

Fedasil is de beheerder van het opvangnetwerk en organiseert zelf ook opvangplaatsen in de open federale centra. Hiernaast heeft Fedasil overeenkomsten afgesloten met enkele organisaties om een deel van de opvang te organiseren.

Het Belgische Rode Kruis (Croix-Rouge en Rode Kruis samen) vangt sinds 1989 asielzoekers op in collectieve centra in Wallonië, Brussel en Vlaanderen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) zijn twee ngo’s die verschillende verenigingen overkoepelen. Ze werken al sinds 1999 samen met Fedasil en vangen asielzoekers op in privéwoningen in heel België.

OCMW’s

Verscheidene OCMW’s organiseren lokale opvanginitiatieven (LOI), meestal in gemeubelde privéwoningen. Deze LOI’s worden gecoördineerd door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en de Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW). De Mutualités socialistes beheren een opvangcentrum in Erezée sinds 2008.

Samu social, een hulporganisatie voor daklozen in Brussel, beheert sinds 2010 een noodopvangcentrum voor asielzoekers in Elsene.

Wettelijk kader?

Artikel 62 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, bepaalt dat Fedasil aan partners de taak kan toevertrouwen om aan asielzoekers en andere begunstigden van de opvang materiële hulp te verstrekken.

Croix Rouge

Bij het bestuderen van het antwoord van de federale overheid zien we een zeer groot verschil tussen de ‘subsidie’ voor het Rode Kruis en die voor het Croix Rouge. De enige plausibele verklaring is dat het Croix Rouge meer opvang biedt voor asielzoekers en dus een ruimere vergoeding ontvangt. Volgens cijfers van september 2015 worden 3350 asielzoekers in Vlaanderen opgevangen in de 17 centra van het Rode Kruis, en is de opvang in de centra van het Croix-Rouge francophone worden 5503 asielzoekers opgevangen in 21 centra.  Het Croix-Rouge vangt dus wel degelijk méér vluchtelingen op dan het Rode Kruis, maar niet in die verhouding van de vergoeding die ze er voor krijgen. In elk geval is een nieuwe parlementaire vraag aangewezen.

Een andere vraag die zeker gesteld moet worden indien deze ‘subsidie’ aan derden enkel kostendekkend is of indien deze partners van Fedasil hieraan geld verdienen. In het buitenland kwam eerder aan het licht dat sommige organisaties grof geld verdienen aan de asielcrisis. Zelfs een schoonbroer van koningin Mathilde, de echtgenoot van haar zus Hélène, was hierbij betrokken. (The Guardian: IHMS, the healthcare giant at the heart of Australia’s asylum system, 21/07/2015)

Toekomst

Het lag in de lijn van de verwachtingen dat in 2015 nog meer geld werd uitbetaald aan de ‘derden’ van Fedasil. Indien zou blijken dat de ‘subsidies’ aan de ‘derden’ van Fedasil ruimer zijn dan de kosten die verbonden zijn aan de opvang van de asielzoekers, dan moet deze regeling dringend herbekeken worden. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat derde organisaties geld verdienen aan een crisis.

Zeker is dat de ‘subsidie’ die aan ‘derden’ uitbetaald werd in dat jaar, de tweehonderd miljoen euro zal overstijgen. De verklaring is dat er dat jaar meer opvang werd verleend aan asielzoekers. Het exacte bedrag zal binnenkort duidelijk worden.

Parlementaire vraag

Deze merkwaardige toestand van ‘uitbesteding’ leverde recentelijk ook een parlementaire vraag op. De overheid antwoordde dat de volgende partners van Fedasil in 2014 de volgende ‘subsidies’ ontvingen:

2016-04_03_Debels (Opvangpartners Fedasil)

In totaal ging het om 183.806.062 euro. Het bedrag komt in de buurt van het door Fedasil geciteerde bedrag.

Thierry Debels