Oprichter destijds van de districtsraden in het samengesmolten Antwerpen, was Bob Cools, nu ereburgemeester. Hij heeft zich terecht gemengd in de discussie die op gang gebracht is door de Antwerpse N-VA-schepen Koen Kennis.

Die wil tegen 2017 nieuwe afspraken en regels maken voor de districten; hij stelt onder meer voor dat het historische en toeristische stadscentrum (zeg maar de middeleeuwse stad, of de Grote Markt en brede omgeving) terug wordt ondergebracht bij het stadsbestuur, onder burgemeester De Wever dus. Bob Cools ziet dat niet zitten. Hij wil gewoon het hele district Antwerpen (inbegrepen Sint-Anneke) afschaffen en toevoegen aan het Antwerpse stadsbestuur. “De Antwerpenaars begrijpen de zin niet van een apart districtsbestuur voor Antwerpen”, zegt hij ons aan de telefoon. “Zij verstaan niet dat er als het ware twee burgemeesters, twee schepencolleges en twee raden (een gemeenteraad en een districtsraad) moeten bestaan. Ze snappen ook niet dat ze in het stadhuis niet meer in het huwelijk kunnen treden via een bevoegd stadsschepen of via de burgemeester, en dat dit dient te gebeuren door een voor de meesten totaal onbekende “voorzitter van het districtscollege”. Volgens Cools zijn de districten goed voor vroegere gemeenten als Deurne, Hoboken, Wilrijk, enzovoort… en voor de Polderdorpen. De Polderdorpen hebben trouwens geijverd voor de oprichting ervan sinds ze door Antwerpen werden “opgeslokt”. De districten zijn hun op het lijf geschreven. Als het van de Polderdorpenbewoners afhangt, zouden die districtsbesturen veel meer bevoegdheden krijgen die goed zijn voor plaatselijke aangelegenheden.

Identiteit

In het districtshuis van Berendrecht, en dat van Ekeren, Hoboken, Deurne, Borgerhout, Wilrijk, enzovoort, moet alles kunnen gebeuren wat goed is voor de inwoners. En die inwoners staan volgens Cools geboekstaafd in de bevolkingsregisters. Zij bepalen de “identiteit” van Borgerhoutenaar, Wilrijkenaar, enz. De inwoners moeten hun bestuurders burgemeester of (districts)schepen kunnen noemen. Dat klinkt beter dan “voorzitter van het districtscollege” of andere onzin. Trouwens, sinds de huidige ploeg aan de macht is, kunnen de bewoners niet meer terecht in hun districtshuis dan na een (internet)aanvraag langs een Antwerpse dienst. Stel je dat voor. In Berendrecht, op 25 km van het stadhuis, kunnen de inwoners niet meer, zoals vroeger, binnen- en buitenlopen om informatie te vragen, een nieuwe identiteitskaart te halen of te informeren naar de mogelijkheden voor een bouwtoelating. Nee, zij moeten eerst langs de stad! Vaak via de pc van een familielid of een gebuur. In het districtshuis zitten de beambten intussen te niksen. Het zijn door de band mensen die niemand kent of die niemand kennen. Wij hopen dat Koen Kennis, wanneer hij zijn manifest schrijft, daar rekening mee zal houden. En dan is er nog Schoonbroek-Rozemaai, de vroegere rode burcht van Ivonne  Julliams. Dat zou van het (af te schaffen) district Antwerpen naar Ekeren overgeheveld worden. Burgemeester Koen Paelinckx krijgt er een bont allegaartje bij, dat bij de volgende verkiezingen misschien voor een verschuiving zorgt. Zij worden volbloed Ekernaars. Voor hen geldt één troost: ze mogen vanaf 2017 mee de gans rijden en deelnemen aan het keizerschap van de Lustige Gans Ekeren. Tenminste, als de Polderbond de ruzie over het aantal in te zetten paarden kan bijleggen.

Pagadder