Radicalisering

Zoals bekend gaat de Vlaamse overheid de “radicalisering” te lijf met onder meer een “opvoedingslijn”. Een initiatief waar vele betrokkenen ongeduldig op zaten te wachten. Het ding is gelanceerd, en Ward Kennes (CD&V) wilde weten hoe de minister dat bij de doelgroep zal bekendmaken. Een terechte vraag. Vandeurzen was van plan om dat “in de diepte” te doen, via lokale besturen, “zelforganisaties”, verenigingen uit de moslimgemeenschap en wat dies meer. Voor de linkerzijde was het allemaal niet snel genoeg gegaan. Elisabeth Meuleman (Groen) betreurde zelfs dat er (nog) geen “brochure” met uitleg (“zoals in Nederland”) was gemaakt. Alvast is er nu toch een plek waar u gehoor kan vinden als u zich zorgen maakt over uw radicale overtuigingen. Of het ook voor bepaalde jongeren zal helpen, weten we niet.

Noordrand

Er is een “territoriaal ontwikkelingsprogramma” (TOP) voor de Noordrand (Vilvoorde, Grimbergen,… ) opgedoken dat – zacht gezegd – vragen oproept. Vragen die dan ook werden gesteld door Stefaan Sintobin (VB) en Lieve Maes (N-VA). Kern van het TOP is het samenbrengen van de belanghebbende lokale en regionale actoren, waaronder Brussel. Sintobin zag hierin het gevaar van een nog verder uitdijend Brussel en een concretisering van de onzalige gedachte van de “metropolitane gemeenschap”. Maes wees op de grote ruimtelijke druk op de Noordrand en vond dat het groene en Vlaamse karakter maximaal moet worden gevrijwaard. Van minister Schauvliege kon vooral worden vernomen dat het slechts om een ambtelijke tekst gaat die verre van definitief is en vooralsnog niet op het politieke niveau zit. Toch is het niet slecht waakzaam te blijven.

Leedvermaak

Een bron van (leed)vermaak blijft het dossier over het Vlaams-Marokkaanse culturenhuis “Daarkom”, dat nu al zo’n tien jaar aansleept. Dat superproject van toenmalig cultuurminister Bert Anciaux hangt als een molensteen rond de nek van zijn opvolgers. Karl Vanlouwe (N-VA) vroeg nog maar eens naar de stand van zaken. Die “flop” heeft intussen al acht miljoen euro opgeslokt, zei Vanlouwe, en hij wilde weten of de zaak nu eindelijk kan worden stopgezet. Dé moeilijkheid, waarop ook de vorige minister, Schauvliege, de tanden heeft stukgebeten, is dat het Daarkom-geval vastzit aan een wurgend huurcontract en aan een verdrag met Marokko (je vraagt af welke idioten destijds het kabinet-Anciaux hebben bevolkt). Minister Gatz lijkt nu wel, zoals uit zijn antwoord bleek, aan een begin van een oplossing te werken. Met Marokko zit hij op het goede spoor, door de culturele samenwerking los te wrikken van Daarkom, en het huurprobleem is hij juridisch aan het “bekijken”. We zijn benieuwd.

Artevelde

Güler Turan (sp.a) zocht het in hogere politieke sferen. Europa bevindt zich op een hellend vlak door de evoluties in verband met het Verenigd Koninkrijk, dat ofwel een soort aparte status krijgt ofwel voor een Brexit kiest. Turan wilde opheldering over het standpunt van de Vlaamse regering. Minister-president Bourgeois zag weinig problemen en zag in de voorstellen van Donald Tusk een zeer goede oplossing voor de zaak naar EU-letter en geest. Men was het daar tamelijk over eens. Alleen Wouter van Besien (Groen) moest wat jammeren over het onverantwoordelijke en populistische gedrag van premier Cameron dat Europa zeer in gevaar brengt. Chris Janssens (VB) juichte het afwerpen van de EU-dictaten dan weer toe. Hoe dan ook, we leven niet meer in de tijd van Artevelde, en het is zeer de vraag of men in Londen wel oren heeft naar het Vlaamse standpunt over wat de Britten moeten doen of laten.

Pinguïns

Vorige week bracht onze hoofdredacteur een boeiend verhaal over de wel dan niet zorgwekkende toestand van onze vrienden de pinguïns. Welnu, die sympathieke dieren kunnen opgelucht ademhalen, want het Vlaams Parlement heeft een commissie voor de “Opvolging van het Klimaatbeleid” ingesteld. Een belangwekkend feit dat bijzonder veel zal bijdragen aan de klimaathoax. Wie zorgt in dat nieuwe praatorgaan voor een kritische stem?