Op de RTBF na – die het desbetreffende Belga-bericht letterlijk overnam op haar webstek – werd in de media geen enkele aandacht besteed aan het akkoord dat vorige woensdag 25 mei werd ondertekend tussen Selor en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT). Het is nochtans lang geleden dat er op communautair vlak nog eens een stap(je) in de goede richting te melden viel.

De VCT is een door de federale overheid gesubsidieerde instelling met adviserende bevoegdheid voor wat de correcte toepassing van het gebruik van de talen in bestuurszaken betreft. Eén van de taken van de VCT is het controleren van de taalexamens die Selor, het selectiebureau van de federale overheid, organiseert bij selectieprocedures. In 2015 nam Selor bij ongeveer 10.000 kandidaten een taaltest af.

Hoewel de testen door universiteiten worden ontwikkeld in overeenstemming met een Europees referentiekader, biedt dat in België geen voldoende garantie. Uit een audit bij Selor in 2015 bleek immers dat er heel wat tekortkomingen waren bij de taalexamens. Deze audit kwam tot stand nadat een klokkenluider aan het licht bracht dat de toenmalige topman van Selor foefelde bij de aanwerving van zijn eigen dochter.

De VCT zou, behoudens in de taalgrensgemeenten, echter al minstens zeven jaar gestopt zijn met het uitvoeren van controles op deze taaltesten. Daardoor is er al die jaren geen enkele controle meer op de moeilijkheidsgraad van, bijvoorbeeld, het examen Nederlands voor Franstaligen. Slagen voor zo’n taalexamen geeft toegang tot bepaalde functies en premies en is daarom niet onbelangrijk. Wie kreeg nog nooit een ambtenaar in gebrekkig Nederlands aan de lijn, en waarbij vragen konden worden gesteld?

Een noodzakelijke eerste stap

Minister Steven Vandeput (Ambtenarenzaken) en minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) bereiken met dit akkoord dat Selor in de toekomst geplande mondelinge taalexamens zal moeten melden aan de VCT, waarna de VCT een waarnemer kan sturen. Daarnaast zal Selor bij elke inhoudelijke aanpassing of aanpassing van de moeilijkheidsgraad van een taalexamen vooraf het advies van de VCT moeten vragen. De resultaten van de controles zullen jaarlijks gerapporteerd moeten worden aan de Kamer en de minister voor Ambtenarenzaken.

Is hiermee het probleem van, vermoedelijk, te gemakkelijke examens Nederlands van de baan? Zeker niet. De VCT heeft enkel een adviserende bevoegdheid en kan bijvoorbeeld geen examen of examenresultaat ongeldig verklaren. Bovendien is het ook niet zeker dat de VCT, die politiek benoemd is in alle taalgroepen, dit ook goed zou doen. Wel laat deze controle de politieke verantwoordelijken toe om op basis van een objectief rapport te oordelen over de kwaliteit van de taalexamens en bij te sturen waar nodig. Al zal een eventueel bijsturen allicht tot nieuwe communautaire discussies leiden die een politiek akkoord erover mogelijk in de weg staan. Hoe dan ook, met dit protocolakkoord is een noodzakelijke en belangrijke eerste stap gezet naar meer transparantie en objectiviteit inzake de vereisten bij deze belangrijke taalexamens.

Wart van Schel