Geroofde kunst

Pallieterke,

In het artikel over roofkunst lijkt de auteur weinig hoop te koesteren omtrent de slaagkansen om geroofde kunstwerken uit Frankrijk terug naar hier te krijgen. Hij lijkt er trouwens aan te twijfelen of dergelijke pogingen wel zinnig zijn. Nochtans stelde Jan de Maere, toenmalig vicevoorzitter van de wereldorganisatie van kunsthandelaren, destijds: “Vlaanderen moet nu maar eens stappen ondernemen tegen Frankrijk dat sinds Napoleon volhangt met meegenomen Vlaamse meesters.” Ikzelf vroeg in 2000 dat de Vlaamse regering iets zou ondernemen voor de teruggave van de vermoedelijk 271 kunstwerken die ooit door de Franse bezetters uit de Zuidelijke Nederlanden werden weggehaald. Wijlen Paul van Grembergen, van 2002 tot 2004 minister van cultuur, vond dat contraproductief en verkoos voor onze culturele uitstraling om de stukken te laten waar ze waren. Ik was en ik ben het daar niet mee eens, want diefstal blijft diefstal en omdat de uitstraling van kunst in de regio waar die werd geproduceerd toch nog dat ietsje meer biedt, al was het maar als toeristische meerwaarde. Er zijn overigens Unescoverdragen die juridische stappen mogelijk maken. Ook al is dat niet retroactief, toch zijn er al restituties geweest ingevolge (diplomatieke) onderhandelingen. Zo kreeg de Italiaanse minister van Cultuur enige jaren terug de teruggave gedaan van Romeinse en Etruskische voorwerpen uit het Metropolitan Museum of Art in New York.

In 2007 antwoordde toenmalig cultuurminister Bert Anciaux me “dat stilaan aan alle randvoorwaarden voldaan raakt om ook initiatieven te nemen om de eertijds uit Vlaanderen geroofde cultuurgoederen terug te brengen”. In eerste instantie wilde hij duidelijkheid over de cultuurgoederen die voor restitutie in aanmerking komen. Hij kondigde aan de problematiek bij zijn Franse collega te willen aankaarten. Het waren – zoals zo vaak bij die man – woorden in de wind, want er gebeurde niets.

Het was finaal de federale regering die begin van dit jaar aankondigde duidelijkheid te willen scheppen rond het lot van de honderden ‘Belgische’ kunstwerken die 200 jaar geleden uit kerken en kloosters, academies of adellijke verzamelingen naar Frankrijk werden versast door de speciaal daartoe door Napoleon opgerichte legereenheden. Kunsthistorici zullen trachten de door de Vlaamse regering in 2007 beloofde inventaris op te maken van wat er tijdens de Franse periode verdween, en uit te vissen waar de werken zich nu bevinden, terwijl gespecialiseerde juristen moeten onderzoeken of en hoe ze kunnen worden teruggeëist. Het blijft niettemin een spijtige vaststelling dat het de federale overheid is die een initiatief neemt, daar waar de opeenvolgende Vlaamse regeringen apathisch zijn gebleven.

Luk van Nieuwenhuysen – Bornem

Geweld

Pallieterke,

Stef Wijnants verwittigt, met ernstige blik, voor schokkende beelden bij het neerschieten van een man in Gent. Niet niets natuurlijk, maar in het licht van al de gruwelijke beelden die we op tv voorgeschoteld krijgen, om niet te spreken van alle vertoonde gruwelen in films, tot en met de reclames voor videogames op CNN, waarin zoveel mogelijk geschoten en vernield wordt, is zijn verwittiging bijna grappig.

Hugo Verstraele – Gent

Vlaams-Brabant

Pallieterke,

Deze zomer heeft met Trump, (islam)terreur, Rio en bosbranden het bericht over de voortschrijdende verfransing van Vlaams-Brabant wat in de schaduw gesteld. Ten onrechte. Wie begaan is met de taal en de cultuur van ons volk, kan niet anders dan erg bezorgd te zijn over deze evolutie. Volgens de analyse van de Vlaamse Volksbeweging uit de cijfers van Kind en Gezin blijkt dat enkel de gemeente Zemst weerwerk heeft kunnen bieden door massaal gronden aan te kopen en op een oordeelkundige wijze vrij te geven aan lokale Nederlandstalig bewoners. Het lijkt een goed voorbeeld dat de andere Vlaamse gemeenten kunnen overnemen, onder coördinatie en toezicht van de Vlaamse overheid. Er mag echter niet langer getalmd worden.

Een andere factor in de ontnederlandsing van de Vlaamse Rand rond Brussel is echter Brussel zelf. Wie uitwijkt vanuit Brussel naar de Vlaamse Rand blijft dikwijls een band behouden met deze stad: werk, familie, vrienden, cultureel, gastronomisch… En daar hebben ze vooral onthouden dat de wettelijke tweetaligheid eigenlijk enkel maar om te lachen is, en dat Vlamingen uiteindelijk wel het hoofd buigen en overgaan naar het superieure Frans. Het is dan ergens wel logisch dat ze deze houding meenemen naar hun nieuwe verblijfplaats in de Rand, waar ze verder hopen ongemoeid te blijven van het plaatselijke dorpsleven.

De Vlaamse beweging heeft zich de laatste tijd beziggehouden met acties in de Vlaamse Rand, Linkebeek en parking C. De stupide invoering van BXL bracht enige beroering teweeg. Terecht!

Maar voor de wantoestanden op taalgebied in Brussel is er nog maar weinig aandacht, laat staan actie. Meer dan een jaar geleden vond het gemeentebestuur van de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe dat het de Belgische taalwetten mocht overtreden en voortaan de apartheid mocht invoeren. Het gemeentelijk magazine is sinds 2015 opgesplitst in een Franstalige en een Nederlandstalige uitgave. Men hoorde wat Vlaams gegrom, er werden juridische stappen gezet, maar men ziet vooral de Vlaamse onmacht. Enige Vlaamse actie tegen de apartheidsregel die burgemeester Maingain invoerde, kan nochtans als hefboom gebruikt worden om de hele lakse toepassing van de taalwetten aan de kaak te stellen. Neem Québec als voorbeeld!

Het gevolg van deze lamme houding is dat hierdoor de onaangename indruk gewekt wordt dat Brussel niet meer belangrijk is voor Vlaanderen. Men doolt. De situatie in Linkebeek en Grimbergen (en Zaventem en meer en verder) heeft immers rechtstreeks te maken met de hoofdstad. De wetteloosheid en het gebrek aan respect voor de Nederlandse taal en cultuur die in Brussel heerst en die leidt tot straffeloze overtredingen zoals in Sint-Lambrechts-Woluwe, heeft onmiskenbaar een invloed op de Vlaamse Rand. Het is dan ook fout als de actieve en passieve Vlaamse beweging niet meer aandacht geeft aan de wantoestanden in de Brusselse gemeenten. Bart Laeremans zal het op de volgende IJzerwake hebben over Vlaams-Brabant. Laat hij Brussel vooral niet vergeten!

Karel Adams – Gent

Buurtschooltjes multicultureel

Pallieterke,

In de lezeressenrubriek van “Libelle” las ik een paar merkwaardige visies op de schoolkeuze voor hun kinderen. Blijkt dat ouders die hun telg naar een “witte school” sturen… dat vaak verderop in een ander dorp moeten doen. Hun eigen buurtschooltje wordt immers meteen vermeld als multicultureel. Sommige wijkbewoners kiezen daarvoor omdat scholen met diversiteit “meer extra middelen en lesuren van de overheid krijgen”. Terwijl anderen wegblijven van dat gekleurd schooltje omdat “de verschillen tussen de leerlingen – ondanks inzet van de juf – te groot zijn”. Vijf lezersbrieven schetsen niet dé schoolkeuze in Vlaanderen, maar toch: wie vrijheid van school wil, ook indien de voorkeur een niet gemengde school is, moet dus vaker de wijk nemen en verderop zoeken, buiten de eigen buurt van het kind!

Het lijkt erop dat ze door de keuze van allochtonen voor multiculturele buurtschooltjes uit hun eigen leefwereldje verdreven worden. Toeval of stiekem gepland? Dit botst toch met wat heet “je op school thuis voelen”. En wat met de veiligheid gezien het langere vervoer naar die scholen? Dit ruikt wat naar het monopoliseren – al of niet gepland – door ouders van vreemde komaf van die “dorpsschool”. Als je dan weet dat er een organisatie bestaat als “School In Zicht”, een vzw die ouders aanspoort om hun kinderen naar de gemengde buurtscholen te sturen, dan roept dat vragen op over vrije schoolkeuze en de leerlingen voor die multiculturele buurtschooltjes!

Reddy de Mey – Oostende

Moest dit nu? Ja!

Pallieterke,

Een reactie op de brief van W. Rosiers. Elke rechtgeaarde Vlaams-nationalist (of moeten we zeggen patriot) vindt het spijtig dat Vlamingen verdeeld zijn. Maar ik begrijp zijn verontwaardiging niet. Waar was de verontwaardiging toen De Wever niet eens antwoordde op de uitgestoken hand van Bruno Valckeniers en waar was de verontwaardiging toen De Wever op tv aan Van Grieken verklaarde dat hij nooit met het Vlaams Belang zou samenwerken. Denert heeft gelijk als hij Vlaamse politiekers ontwaart met een Janusgezicht en Mark Grammens heeft gelijk door te stellen dat men over alles kan onderhandelen behalve over zijn principes en dat heeft De Wever gedaan bij de laatste regerings(mis)vorming door het communautaire uit te sluiten, ja, en dan komen er zo’n voor mij toch wel begrijpelijke reacties. Helaas!

Dirk Callens – Beveren

Ontdekkers

Pallieterke,

Volgens onze “weldenkende” medemens mogen we niet langer stellen dat Europeanen Amerika ontdekten want “daar woonden toen al mensen!” Klopt natuurlijk. Daar woonden al mensen, alleen hebben die nooit de ontdekkingsdrang gehad om ons te ontdekken. Noch de Amerikaanse indianen, noch de Afrikaanse negers, noch de Australische Aboriginals (ik kan nog een tijdje doorgaan met dit lijstje) hebben ooit Europa ontdekt omdat het hen ontbrak aan nieuwsgierigheid. En laat nieuwsgierigheid nu juist een zeer belangrijke motor zijn in ontwikkeling en beschaving!

Kan ik daaruit besluiten dat Europeanen superieur zouden zijn? Op vele vlakken zeg ik volmondig: JA!

Dirk Cornelis – Stekene

Nieuwe schooljaar

Pallieterke,

Onze Vlaamse kinderen zijn weer klaar voor het nieuwe schooljaar. Tegenwoordig is de school een reclamebureau dat je wil doen geloven dat je de uiterst politiek correcte maatschappij wilt zoals ze is met o.a. de ruimhartige “Merkel-manie” en haar verstopt asielsysteem. Jonge mensen leren hun eigen volkse geschiedenis niet meer. Wat ze wel te horen en te doen krijgen, is er niet op gericht ze iets te leren over ons roemrijke verleden en onze voortdurende Vlaamse ontvoogdingsstrijd, maar vormt ze uitsluitend tot polariserende linkselaars en psychisch onmachtige Vlaams-bewusten waar het Belgische bestel behoefte aan heeft. We leven in een Vlaams-onvriendelijk tot Vlaams-vijandig land, maar dat wisten we al.

Jan de Schuytener – Dilbeek

Media op hol

Pallieterke,

IS riep ook enkelingen op om terreurdaden te plegen en dat bleef niet zonder gevolgen. Voor een moslim echter kent de vindingrijkheid wat betreft mogelijke excuses geen grenzen: “Dat is geen echte moslim; moslims doen zoiets niet; asielzoekers zonder verblijfsvergunning kunnen een trauma oplopen wat dan weer kan leiden tot zulke daden; hij had psychische problemen; armoede en achteruitstelling zijn niet bevorderlijk voor integratie, wat frustraties in de hand werkt en waardoor sommigen zich dan weer aangesproken voelen door IS; misschien sloegen de stoppen door.”

Daartegenover was er het Vlaamse clubje dat spotte met de dood van een vijftienjarige Marokkaan. Verwerpelijk natuurlijk. Dagenlang topnieuws. Van één verzachtende omstandigheid echter geen sprake, ook niet nadat enkele dagen eerder ook hier een priester messteken kreeg toegediend.

Jos van Looy – Nijlen