Na vijftien jaren wachten heeft de federale minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) ervoor gezorgd dat de functionele tweetaligheid van managers wettelijk in orde is. Zijn voorstel werd vrijdag 21 oktober op de ministerraad goedgekeurd. Het is evenwel nog wachten op een positief advies van de Raad van State en een bespreking met de vakbonden. Het Vast Comité van Taaltoezicht, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenschapsparlementen, heeft wel al zijn toestemming gegeven.

2016-43_13_mad-functionele-tweetaligheidWat houdt die functionele tweetaligheid juist in? Men moet naast de kennis van de eigen taal over een voldoende spreek-, en luistervaardigheid van de andere taal beschikken. De bestaande managers krijgen twee en een half jaar de tijd om het examen af te leggen, nieuwe managers krijgen 6 maanden de tijd. Nu is er het probleem dat wanneer een topmanager eentalig is, hij of zij beroep moet doen op een wettelijk tweetalige. Dit bemoeilijkt uiteraard de evaluatie van ambtenaren door zulke managers en het is eigenlijk ook niet meer van deze tijd. De reden hiervoor is dat de topmanager enkel de geëvalueerde mag interviewen als men van dezelfde taalrol is of indien met een bewijs van tweetaligheid heeft afgelegd. Indien dit niet het geval is, dan moet de taaladjudant het evaluatiegesprek controleren. De topambtenaren moeten dit examen gaan afleggen bij de overheidsdienst Selor. Minister Vandeput verklaarde erover: “Ik ben ervan overtuigd dat de efficiëntie van onze diensten zal verbeteren, als men met zijn medewerkers rechtstreeks in hun eigen taal zal communiceren.” De maatregel is volgens het kabinet van toepassing op 133 mandaathouders (managers) en 4.000 ambtenaren die medewerkers van een andere taalrol evalueren. De sanctie voor het niet-slagen van een examen voor een mandaathouder betekent het einde van het mandaat. Voor een ambtenaar is er geen specifieke sanctie, maar men zal, nog volgens het kabinet, geen evaluaties meer kunnen afnemen. Dit zou uiteraard de goede werking van de ambtenaar in kwestie – die zijn ondergeschikten niet langer kan evalueren – in het gedrang brengen.

Fluwelen handschoen

Over het af te leggen examen vragen wij ons af of het niet wat strenger mag zijn. Het bestaat enkel uit een leestest en een oefening die een evaluatie nabootst. Dit zijn natuurlijk erg specifieke situaties, dus het zal niet zo moeilijk zijn om zich de taal voor deze casussen meester te maken. Bovendien, zoals hoger aangehaald, krijgen de bestaande topambtenaren 2,5 jaar de tijd om het examen af te leggen.

Voor de gewone burgers zal er niets veranderen, want zij komen nooit in contact met de topmanagers. Maar het zijn de symbolen die tellen. In feite was al in februari 2002 besloten de functionele tweetaligheid door te voeren. Dit was een Vlaamse eis en als tegemoetkoming kwam er een pariteit van de topmanagers, dit wil zeggen, evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen. Dit werd besloten in een wet, maar de concrete uitvoering in een KB liet jaren op zich wachten omdat de ministerraad het niets eens kon worden. Blijkbaar moet er in België met Franstaligen twee keer onderhandeld worden. Eerst om iets toe te laten, en een tweede keer om het voorgaande akkoord concreet uit te werken. Eindelijk is er dus schot in de zaak!

Parlementair hangijzer

Senator Pol van den Driessche (N-VA) en Kamerlid Barbara Pas (VB) hadden zich de voorbije jaren dienstig gemaakt door de bevoegde minister hierover te interpelleren. Aan hen dus de eer van het parlementair werk zodat de bevoegde ministers het dossier niet zouden ‘vergeten’. Uit parlementaire stukken konden we opmaken dat er een tachtigtal topmanagers zijn die geen bewijs hebben van tweetaligheid.

Het GERFA, een Franstalige studiegroep voor de hervorming van de ambtenarij ziet het enigszins anders. In een RTBF-uitzending schreeuwen zij moord en brand omdat de rechten van de Franstaligen in het gedrang zouden komen. Men vraagt dat de Franse Gemeenschap en het Waals gewest de kwestie onmiddellijk op het overlegcomité agenderen.

Al deze argumenten zijn echter gemakkelijk te weerleggen. Zoals bovenvermeld hebben de Franstaligen de pariteit van de overheidsmanagers in de plaats gekregen. Het is bovendien een maatregel die uitsluitend de federale ambtenaren raakt, waardoor niet nodig is om ook de deelstaten in het overleg te betrekken.

Het in orde maken van de functionele tweetaligheid door de regering-Michel is het eerste communautaire wapenfeit van de N-VA in deze regering. Al moet wel worden vermeld dat dit op voorhand stond ingeschreven in het regeerakkoord, dus van ‘buiten de lijntjes kleuren’ is absoluut geen sprake. Kortom, het is een mooie trofee, maar zeker geen vuurwerk.

JM