De exacte kostprijs van de migratie in ons land berekenen, is geen eenvoudige klus. Dat komt omdat de kostprijs verdeeld is over verschillende departementen. En sommige kosten zijn verborgen. Zoals mijn voormalige mentor Jean-Marie Dedecker het recent plastisch stelde: ‘De kosten van migratie achterhalen is moeilijker dan de cijfercombinatie bemachtigen voor de brandkoffer met de goudvoorraad van de Nationale Bank.’

Waar we wel een goed zicht op hebben, is de kostprijs van Fedasil. Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Het is een instelling van openbaar nut die werd opgericht door de programmawet van 19 juli 2001 en ze is operationeel sinds mei 2002. Sinds oktober 2014 staat Fedasil onder het toezicht van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken.

Begroting

In de begroting van 2017 zien we dat er opnieuw ruim 300 miljoen euro naar de instelling gaat. ‘Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2017 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil). Deze begroting beloopt 300.986.465 euro voor de uitgaven.’ Ter vergelijking: in Vlaanderen geven we dit jaar 388 miljoen euro uit aan jongerenwelzijn.

In 2015

Waar gaat dat vele geld naartoe? De laatste gegevens dateren al van 2015. De grootste post zijn ‘uitgaven ten gunste van derden’. Het ging in dat jaar om 230,5 miljoen euro. Dat zijn subsidies betaald voor de financiering van de opvang van asielzoekers in andere structuren en het vrijwilligeterugkeerprogramma.

In 2015 werden die subsidies als volgt verdeeld: 63 procent voor het Rode Kruis en voor de andere ngo-partners die bij de opvang betrokken zijn, 31 procent voor de OCMW’s, 3 procent voor ngo’s in het kader van het vrijwilligeterugkeerprogramma, 2 procent voor de privé-operatoren en 1 procent voor gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied.

Er waren ook kosten verbonden aan de huisvesting van asielzoekers, 17.864.413 euro, en medische kosten voor asielzoekers, 15.410.174 euro.

Dit jaar

Ook dit jaar zal het grootste deel van die 300 miljoen naar dezelfde posten gaan. Maar er is ook net een ‘Nationale projectoproep 2017 voor opvang van de asielzoekers’ in het Staatsblad gepubliceerd.

Er zijn vier concrete doelstellingen: verhoging deelname asielzoekers aan het maatschappelijk leven, tegemoetkomen aan de specifieke opvangnoden en behoeften van kwetsbare doelgroepen, inspelen op noden in het kader van de implementatie van het nieuwe opvangmodel binnen het opvangnetwerk én versterken kennis asielzoekers inzake waarden en normen van de Belgische samenleving. Dat laatste kan via praatgroepen, rollenspelen en ontmoetingen met rolmodellen.

Wie interesse heeft, kan een dossier indienen bij Fedasil.

Thierry Debels