De Raad van Europa stuurt begin februari een missie naar de Vlaamse Rand, meer bepaald naar de faciliteitengemeente Linkebeek. MR-Kamerlid Damien Thiéry ligt mee aan de basis van de klacht. Daarmee zit het communautaire spel op de wagen.

Het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten (CLRA) van de Raad van Europa heeft beslist om een zogenaamde ‘monitoring mission’ naar ons land te sturen na een schriftelijke klacht van zes lokale Franstalige raadsleden uit de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel over de manier waarop de Vlaamse regering de taalwetgeving interpreteert. Daarnaast is er ook een mondelinge klacht van MR-parlementslid Damien Thiéry tegen zijn niet-benoeming als burgemeester van Linkebeek. Thiéry zetelt overigens zelf ook in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Mensenrechten

De Raad van Europa werd in 1949 opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te bevorderen. In 1995 werd een ‘Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden’ opgesteld. Dat verdrag heeft tot doel bescherming te bieden aan minderheidsgroepen in landen die zonder enige inspraak plots deel uitmaakten van een ander land, zoals na het uiteenvallen van de Sovjetunie en het Oostblok. De Franstaligen zijn niet te beroerd om de vermeende discriminatie in de Vlaamse Rand op gelijke hoogte te plaatsen. Het Minderhedenverdrag is voor hen een breekijzer om zich in Vlaanderen tot minderheid te laten verklaren, bijkomende voorrechten op te eisen en de taalwetgeving te ondergraven.

Verdrukte minderheid

Het is niet de eerste keer dat de Franstaligen erin slagen de Raad van Europa voor hun Fransdolle kar te spannen. In de faciliteitengemeenten stellen ze zichzelf graag voor als een verdrukte minderheid. In mei 1998 kwam de Zwitser Domeni Columberg al de positie van de Franstaligen in de Vlaamse Rand onderzoeken. Zijn aanbevelingen: trek de omzendbrieven Peeters en Martens inzake de faciliteiten in, organiseer een referendum over de taalwetgeving, geef het territorialiteitsprincipe op, onderteken het Minderhedenverdrag en lijf de zes randgemeenten in bij Brussel.

Ten tijde van de paars-groene regering Verhofstadt I ondertekende toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel het Minderhedenverdrag. Dat maakte deel uit van het politiek compromis dat Guy Verhofstadt in elkaar draaide om de vijfde staatshervorming (het Lambermontakkoord) voor de Franstalige christendemocraten verteerbaar te maken. Nadien kwamen er nog verschillende rapporteurs langs. Rode draad is steeds de aanmaning om na de ondertekening ook het Minderhedenverdrag te ratificeren. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement hebben dat steevast geweigerd. In het huidige Vlaamse regeerakkoord staat letterlijk: “We ratificeren het Minderhedenverdrag van de Raad van Europa niet.”

Linkebeek

Sinds 2007 weigert de Vlaamse regering Thiéry te benoemen als burgemeester van Linkebeek vanwege zijn overtreding van de taalwetgeving. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werden immers Franstalige oproepingsbrieven verstuurd. In 2008 werd de niet-benoeming van drie Franstalige burgemeesters, waaronder Thiéry, in de Rand onaanvaardbaar genoemd door waarnemers van de Raad van Europa. Ondertussen zijn de problemen in de andere gemeenten opgelost. Enkel Thiéry blijft voor problemen zorgen. Nadat de Franstalige meerderheid in Linkebeek weigerde iemand anders dan Thiéry voor te dragen, werd Vlaming en oppositieraadslid Eric De Bruycker in oktober 2015 aangeduid als burgemeester door Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Hij werd een maand later ontslagnemend, gezien de onwil van de Franstalige meerderheid om mee te werken.

Offensief

Voor de federale regering, die de communautaire vrede predikt, komt de missie ongelegen. Coalitiepartners MR en N-VA staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat betekent het als een Franstalig parlementslid van de meerderheid, die tot dezelfde partij behoort als premier Charles Michel, de communautaire omerta doorbreekt via een internationale instelling als de Raad van Europa? “De communautaire pauze kwam er op vraag van de MR. Toch pookt een MR-Kamerlid het communautaire vuur op. Men kan niet tegelijk brandweerman zijn in Brussel en pyromaan in Straatsburg. De Raad van Europa wordt misbruikt als instrument in een politieke strijd en als breekijzer om de taalwetgeving eenzijdig te wijzigen,” stelt Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire (N-VA), die zetelt in het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten.

Hoe dan ook zit Vlaanderen weeral eens in het defensief. Nochtans wordt de Vlaamse visie op de faciliteiten gesteund door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof: faciliteiten hebben een uitdovend karakter en moeten toelaten dat de Franstaligen zich integreren. De faciliteiten hebben dan ook gefaald en worden beter afgeschaft, maar helaas zijn ze gebetonneerd in de grondwet. Vlaanderen kan zich maar beter voorbereiden en een offensieve strategie uittekenen die komaf maakt met Franstalige voorrechten én dus het Belgische institutionele kader verlaten.

‘tPallieterke