2017-12_04_Maarten-Vlaamse Erdogan aanhangers (Medium)Op 23 september 2002 wordt het ministerieel besluit (MB) ‘houdende intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België als erkende instantie’ en ‘houdende erkenning van de vzw Islam Vlaanderen als erkende instantie van de erkende godsdiensten’ in Vlaanderen goedgekeurd. Bevoegd minister is Marleen Vanderpoorten.

Er is een instantie die moet instaan voor inspectie en erkenning van het islamonderricht. Die bevoegdheid was toegewezen aan het Executief van de Moslims van België, het EMB of ook de Moslimexecutieve. De minister van Onderwijs in Vlaanderen heeft op 30 juni 2002 de erkenning echter ingetrokken en die op 1 juli 2003 toegewezen aan de vzw Islam Vlaanderen.

Intrekking erkenning Moslimexecutieve

Die intrekking had mee te maken met de regionalisering van de materie door de Lambermont-akkoorden die van kracht werden in 2002, maar ook omdat de dynamiek van het Franstalige en het Nederlandstalige landsgedeelte verschillend was. ‘Recent, in de aanloop naar de vernieuwing van de Moslimexecutieve (waarvan het mandaat afliep op 31 mei 2004), bleek er ook onenigheid te zijn tussen het Nederlandstalige en het Franstalige deel: de Vlaamse moslims opteerden voor een algehele vernieuwing van de bestaande executieve, terwijl er aan Franstalige zijde een meerderheid gewonnen leek voor een gedeeltelijke (1/3de) vernieuwing via verkiezingen’, lezen we in de publicatie ‘Moskeeën, imams en islamleerkrachten in België’ van de Koning Boudewijnstichting.

Artikel 2 van dit Vlaams ministerieel besluit stelt dat in uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, de vzw Islam Vlaanderen (Brussel) voor een periode van vijf jaar erkend wordt, met ingang van 1 juli 2002.’ Merk overigens op dat de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming het in het besluit heeft over ‘Place Rouppe’ in plaats van Rouppeplein.

Van Islam Vlaanderen naar Islamonderwijs Vlaanderen

Wie het Belgisch Staatsblad raadpleegt, vindt welgeteld twee aktes (documenten) van die vzw. De eerste akte, de oprichtingsakte, dateert van 2002. De vereniging heeft tot algemeen doel ‘de belangen van de moslims te behartigen, en hiervoor onder meer de financiën te beheren, met inbegrip van het krediet dat aan Islam Vlaanderen wordt toegekend voor diens organisatie’. De vzw werd door drie personen opgericht. Voorzitter is Aysel Bayraktar. Secretaris is Luc van den Broeck. Penningmeester is Iqbal Qureshi.

De tweede akte van de vzw dateert van 2007 en gaat over de Algemene Vergadering van eind 2006. De naam Islam Vlaanderen werd gewijzigd in Islamonderwijs Vlaanderen. De vzw verhuisde toen pas naar het Rouppeplein in Brussel. Dat is vreemd. Het adres van de vzw is dus al ruim vier jaar fout.

Eerder was de vzw gedomicilieerd op de Louizalaan 500 in Brussel. In de akte staat het adres verkeerdelijk vermeld als Louisalaan. Probleem: volgens de officiële gegevens in de Kruispuntbank is die vzw nooit op dat adres gevestigd geweest. Dat is op zijn minst merkwaardig.

Amper informatie beschikbaar

Vervolgens verschijnt er niets meer over de vzw Islamonderwijs Vlaanderen. Werd de vzw ontbonden? Die kans bestaat. Maar de vzw zou ook nog kunnen bestaan. We weten het gewoon niet op basis van de informatie in het Staatsblad. Opzoekwerk in andere databanken, zoals de Kruispuntbank, levert niets op. Als de vzw effectief werd ontbonden en de akte werd niet gepubliceerd, is de vzw ook op dit punt niet in orde met de vigerende wetgeving.

Wie meer te weten wil komen over de geldstromen van een organisatie, kan terecht bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Over de vzw Islamonderwijs Vlaanderen is geen informatie beschikbaar. Maar volgens de NBB is de vzw op het Rouppeplein wel nog actief. Spijtig genoeg kunnen we op basis van deze informatie geen definitieve besluiten trekken.

Op dat Brusselse Rouppeplein vinden we gedurende een tijdje ook de vzw Centrum Islamonderwijs (CIO), opgericht in 2008. De vzw verhuisde later naar Heusden-Zolder. Ook betreffende die vzw is geen financiële informatie beschikbaar.

Centrum Islamonderwijs Vlaanderen

Volgens het EMB is vanaf 2008 de vzw “Centrum Islamonderwijs Vlaanderen” door de Vlaamse overheid erkend als instantie voor het islamonderwijs. Op de webstek centrumislamonderwijs.be vinden we meer informatie.

‘Nadat de eerste moslims zich hadden aangediend in de Belgische scholen, ontstond de behoefte aan een aangepast religieus onderricht. Wat aanleiding gaf tot de nood aan een officiële gesprekspartner.’

‘Na de erkenning van de Islam in België (19/07/74), gingen de eerste lessen islamitische godsdienst in ’78 van start. De vorming en voorstellen tot aanstelling van de leerkrachten gebeurden door het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC), de ‘Centrale Moskee’ van het Jubelpark.’

‘In 1990 werd door het Kabinet van de Eerste Minister, het beheer van het islamonderwijs in handen gegeven van de Raad der Wijzen. In dat jaar werd een eerste cursus Nederlands voor islamleerkrachten opgestart. In samenspraak met de minister van onderwijs werd overeengekomen dat van 1993 tot 1996 een verplichte D-cursus (huidige GPB-opleiding of lerarenopleiding) voor de leraren islam georganiseerd zou worden.’

Volgens de webstek centrumislamonderwijs.be is het adres van deze vzw wel in Brussel: Lakensestraat 166. Probleem: volgens de Kruispuntbank – die alle vzw’s en verenigingen groepeert – is er helemaal geen vzw ‘Centrum Islamonderwijs’ of ‘Centrum Islamonderwijs Vlaanderen’ op dat adres. We vinden er wel de ‘ASSOCIATION DES CONSEILLERS MUSULMANS DE BELGIQUE (A.C.M.B.)’. Dat is op zijn minst opnieuw bijzonder merkwaardig.

Betere opvolging is wenselijk

De juridische omkadering van het islamonderwijs in Vlaanderen is op zijn minst warrig. Er ontbreken over die vzw’s belangrijke stukken in het Staatsblad. De financiering van die vzw’s is ondoorzichtig. Bovendien blijken de vzw’s op de aangegeven adressen niet eens te bestaan, of bevinden ze zich op een ander adres. Een betere opvolging en controle door de Vlaamse overheid is in elk geval aangewezen.

Thierry Debels