Tot en met 10 november loopt het openbaar onderzoek inzake de nieuwe aanvraag voor een ‘omgevingsvergunning’ voor het Eurostadion. Ghelamco had immers alle lopende procedures ingetrokken, zodat het rechtstreeks de Vlaamse regering kon vatten met één alomvattende procedure.

Vernietigend verslag

Intussen is duidelijk waarom Ghelamco de provincie Vlaams-Brabant wilde uitschakelen. Via een gunstige wind ontvingen we het voorbereidend verslag dat de dienst ruimtelijke ordening van de provincie Vlaams-Brabant had opgesteld en dat ronduit vernietigend is voor het dossier. Het centrale discussiepunt is en blijft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering had opgesteld en dat verregaande beperkingen had opgelegd voor Parking C. Om een te grote toestroom van bijkomend verkeer te voorkomen, was er een plafond bepaald van 50.000 m² inzake recreatie en van 20.000 m² kantooroppervlakte.

Ghelamco haalde allerlei kunstgrepen uit om deze klippen te omzeilen. Zo werd het gebruik van het stadion opgedeeld in tijdseenheden. Men gaat uit van 50 voetbalwedstrijden per jaar en 15 grote concerten. Vreemd genoeg worden deze concerten niet beschouwd als recreatie maar als socio-culturele activiteiten. Bovendien zijn er per concert 5 dagen nodig voor de opbouw en de afbraak. Daardoor neemt de post ‘recreatie’ amper vijftig procent in van de grote evenementen en mag volgens Ghelamco de hiervoor benodigde oppervlakte gehalveerd worden. Volgens de hoge ambtenaar van Vlaams-Brabant mist deze kunstgreep iedere logica: bij een recreatieve activiteit zal meer dan 100.000 m² van het stadiongebouw in beslag genomen worden, waardoor het plafond van 50.000 m² zwaar wordt overschreden.

Oververzadigde Ring

De ambtenaar stelt bovendien dat de Ring rond Brussel nu reeds oververzadigd is en dat er helemaal geen garanties zijn dat de mensen met het openbaar vervoer zullen komen. Er is dus geen enkele reden om af te wijken van het GRUP, zodat de bouwaanvraag moet worden geweigerd. Het is de allereerste keer dat een ambtenaar zich zo duidelijk uitspreekt over de betekenis van het GRUP. Wat de tegenstanders van het stadion al zolang zeggen, wordt eindelijk bevestigd: het stadion kan er alleen maar komen wanneer de Vlaamse regelgeving uit 2011 op grove wijze wordt geschonden. Wanneer de Vlaamse regering zichzelf en de eigen normgeving wil respecteren, zal haar beslissing in het verlengde moeten liggen van het standpunt van de provinciale ambtenaar.

De nieuwe aanvraag die Ghelamco vorige maand heeft ingediend, bevat in ieder geval weinig verschillen met het vorige dossier. Het stadiongebouw zal 10 procent kleiner zijn en de tribunes een stukje steiler, maar de capaciteit blijft identiek. Het Ieperse bedrijf wil hiermee tegemoetkomen aan de eisen die RSC Anderlecht had gesteld, met name een sterker gevoel van samenhorigheid te creëren tussen de supporters. Veel indruk zal dit niet maken op Anderlecht, want de topclub denkt er voorlopig niet aan opnieuw aan tafel te zitten met Ghelamco.

Wel een opvallend verschil zien we inzake de verwachte toestroom van bezoekers en voertuigen op Parking C. Blijkbaar hebben ze bij Ghelamco ingezien dat hun immense plannen, ook voor het enorme commerciële gebouw naast het stadion, zullen zorgen voor een te zware, bijkomende belasting voor de Ring. De gladde West-Vlamingen zijn nu tot de slotsom gekomen dat er, na een ‘verfijning’ van hun onderzoek, veel minder bezoekers verwacht worden dan aanvankelijk geschat. Het studiebureau Tractebel had vorig jaar – op last van Ghelamco – ingeschat dat er op dagelijkse basis ruim 14.500 bezoekers naar de verscheidene diensten en bedrijven op Parking C zouden komen. Nu blijkt dit aantal plots gehalveerd. Hoe geloofwaardig kan je zo’n gegoochel met cijfers noemen?

Brusselse metro

Opmerkelijk in de nieuwe plannen is dat er op termijn niet alleen een stelplaats voor de Brusselse trams zal worden gebouwd op Parking C, maar ook een stelplaats voor de Brusselse metro. Het Brussels Gewest beschouwt de terreinen van Parking C – die integraal in Vlaanderen liggen – in de praktijk dus meer dan ooit als Brussels territorium. Het is ook de uitdrukkelijke bedoeling dat er in het stadiongebouw en in de parkzone allerlei Brusselse socio-culturele activiteiten en festivals kunnen plaatsvinden. Zoiets staat volkomen haaks op de beleidsintenties van de regering-Bourgeois om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te versterken. Alleen al om die reden is het de logica zelve dat de Vlaamse regering de megalomane stadionplannen naar de prullenmand verwijst.

BL

[blockquote style=”3″]

Iedereen kan bezwaar indienen

Elke inwoner van Vlaanderen en Brussel kan tot en met vrijdag 10 november een gemotiveerd bezwaar indienen tegen de Brusselse plannen op Parking C. We hopen dat zoveel mogelijk mensen deze kans grijpen.

Het volstaat een mailtje of een brief te sturen naar het gemeentebestuur van Grimbergen, dat voor doorgeefluik speelt. (Gemeentebestuur Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen of gemeentebestuur@grimbergen.be)

Voor deze brief of mail zijn er geen vormvereisten. Er moet enkel vermeld worden: bezwaar omgevingsvergunning Parking C. Voor de rest brengt elkeen best met eigen woorden de nodige argumenten aan. Die kunnen zowel gaan over milieu en mobiliteit als over ruimtelijke ordening. In bijkomende orde mag daarbij natuurlijk ook verwezen worden naar het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand. Vanaf komend weekend is er een modelbezwaarschrift en een argumentarium te vinden op de webstek van de VVB: www.vvb.org.

[/blockquote]