Het Koninklijk Besluit (KB) tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2016 werd onlangs in het Staatsblad gepubliceerd. Eén van de begunstigden is Unia, het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Van de Nationale Loterij kreeg Unia 3.333.000 euro in 2016.

Het gaat om een ‘bijzondere bijdrage’. Mensen die op de lotto spelen, moeten beseffen dat een deeltje van hun inzet naar een instelling gaat die ze misschien niet echt waarderen. Overigens, voor dit jaar komt daar nog een stukje bij.

Personeelskosten omhoog

Maar er is meer. Unia heeft eindelijk het jaarverslag over 2016 op de webstek gepubliceerd. In 2016 bedroegen de personeelskosten volgens dat jaarverslag 6,627 miljoen euro. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2015 toen de personeelskosten ‘slechts’ 5,725 miljoen euro bedroegen. De stijging op 1 jaar tijd bedroeg liefst 15,8 procent of bijna 1 miljoen euro.

Wie details zoekt om een verklaring te vinden, komt van een koude kermis thuis. In het jaarverslag vinden we enkel een paar cijfertjes. Een echt jaarverslag zou duidelijkheid kunnen bieden. In de balanscentrale van de Nationale Bank is er geen informatie over Unia. Dat is een lacune.

In het jaarverslag van 2016 lezen we dat er bij Unia 110 mensen werken. Er staat niet bij of dit allemaal voltijdse betrekkingen zijn. Als we de personeelskost van 6,6 miljoen euro opsplitsen over deze medewerkers dan komen we uit op een brutokost van ruim 60.000 euro per persoon. Dat lijkt ons aan de hoge kant. Misschien is er een logische verklaring, maar aangezien alle relevante informatie ontbreekt, is het louter gissen.

Wat we wel weten, is hoeveel de directie van Unia verdient. Volgens het antwoord van de bevoegde staatssecretaris op een parlementaire vraag liggen de huidige loonbarema’s voor de directie van Unia tussen 6.311,74 euro (geen anciënniteit) en 8.323,53 euro (na 22 jaar anciënniteit). Het gaat om brutobedragen. Het abonnement voor openbaar vervoer wordt ook voor 100 procent terugbetaald. Daarnaast is er ook een pensioenplan voor 1,9 procent.

Luister naar mijn woorden, maar…

Het controversiële Unia zou – op basis van de oorspronkelijke begroting voor 2017 –  een federale dotatie van 2.970.000 euro ontvangen. Maar op basis van de recente begrotingscontrole zien we dat er dit jaar nog eens extra federale middelen naar Unia gaan. Er komt immers nog eens 23.000 euro bij die oorspronkelijke dotatie bij. Letterlijk: “De dotatie van Unia wordt verhoogd met 23 keur (…).” (k staat voor duizend)

Ook MYRIA, het Federaal Migratiecentrum, krijgt extra federale middelen. Tussen retoriek en realiteit gaapt opnieuw een enorme kloof. Maar dat is niet nieuw.

Het is duidelijk dat de burger een rad voor de ogen gedraaid wordt. Leden van de regering mogen dat wel beweren dat ze Unia aan banden willen leggen, in de praktijk is daar niets van te merken. Via alle kanalen gaat er extra geld naar Unia. Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. U weet waar deze uitspraak staat die ook in de politiek van toepassing is.

Thierry Debels