Waar moslims zijn, zijn er ook ex-moslims. Ook in ons land. Er zijn Vlamingen, Belgen, die zich bekeerd hebben tot de islam, om nadien tot inzicht te komen en een ‘afvallige’ te worden. Maar er zijn ook allochtonen die de islam hebben meegekregen in hun opvoeding, en die nu hun godsdienstovertuiging achter zich laten.

Dat is in veel gevallen moeilijk te aanvaarden voor familie en vrienden, die in de meeste gevallen de ex-moslim als een baksteen laten vallen. Het kan echter nog erger, met mondelinge en fysieke bedreigingen. Tot en met doodsbedreigingen. Enkele ex-moslims publiceren hun wedervaren als ‘afvallige’ in een nieuw boek dat deze week bij uitgeverij Polemos van de persen rolt.

Pallieterke: U heeft zich als Vlaming op een bepaald ogenblik bekeerd tot de islam. Wat was daar de aanleiding voor? Wat was voor u het kantelmoment in uw bekering tot de islam?

Ex-moslim: De aanleiding van mijn bekering was mijn huwelijk met een buitenlandse moslima. Indien ik mij niet bekeerde, zou zij met haar familie moeten breken hebben en zou haar huwelijk door haar land van oorsprong niet erkend worden. Mijn toenmalige verloofde had de islam voorgesteld als een vervolgverhaal van het christendom. We nemen het christendom, we voegen de profeet Mohammed toe, de beste man die ooit geleefd heeft, en we hebben de islam. De islam is in wezen hetzelfde als het christendom. Moslims geloven ook in die ene God, bidden, vasten, geven geld aan arme mensen en gaan ook op bedevaart, net zoals katholieken. Katholieken gaan naar Lourdes en moslims naar Mekka, dus op het eerste gezicht lijkt de stap niet al te groot!

Wat was het breekpunt? Wat gaf voor u de doorslag om er weer uit te stappen?

Zoals de meeste moslims, of ze nu bekeerd zijn of als moslim geboren zijn, had ook ik geen goed begrip van de islam, vooral over Mohammed, de Profeet van de islam. Aangezien de islam, vooral na 9/11 dagelijks in het nieuws kwam en een controversieel gegeven werd, besloot ik in de bronnen van de islam te duiken. Ik ging de Koran lezen en de overleveringen van Mohammed. Met de Koran kan je alle richtingen uit. Door een selectieve lezing kan je bewijzen dat de Koran vreedzaam of gewelddadig is. De overleveringen van Mohammed zijn al wat concreter en je komt er heel militante uitspraken van Mohammed tegen, maar ook hierbij ontbreekt de bredere context. De welwillende moslim kan zich ervan afmaken door te stellen dat er wel een reden zal zijn voor het gewelddadige gedrag van Mohammed.

Maar, wanneer je de sira, de biografieën van Mohammed leest, dan kan je geen kant meer op. De biografieën leggen de ongekend gewelddadige kant van Mohammed bloot, tot en met hetgeen vandaag als oorlogsmisdaden geklasseerd wordt. Van de Bani Qurayza werden honderden krijgsgevangenen onthoofd, mannen die zich overgegeven hadden nadat Mohammed hen aangevallen had. Daarbij werden vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt. De biografieën beschrijven hoe bepaalde van die vrouwen op de markt geruild werden voor paarden en wapens. Aan de episode van de Bani Qurayza wordt in de Koran gerefereerd en er zijn ook overleveringen die hierover berichten. Na dit gelezen te hebben, kon ik mij onmogelijk nog moslim noemen. Mohammed is namelijk de spil waarrond de hele islam draait. Als dat geen goed man was, dan stort het hele kaartenhuisje in elkaar. Ik stel mij ook nog altijd de vraag hoe moslims tot op vandaag die bronnen verspreiden die zo een verkeerd beeld van Mohammed schetsen. Maar weinig moslims hebben die boeken gelezen, en blijven alle negatieve elementen over Mohammed dus ontkennen.

Uit uw boek blijkt dat de imams in het Westen ons een volkomen vervalst beeld van de islamitische doctrine voorhouden. Bij hen kan dat toch niet uit onwetendheid zijn?

Ik denk dat veel imams het zelf niet weten omdat ze maar een beperkte opleiding hebben genoten en zichzelf een rooskleurig beeld van de islam ingeprent hebben, zoals de meeste moslims trouwens. Ze kennen de Koran misschien van buiten, maar hebben zich niet veel vragen gesteld bij wat al die verzen betekenen. Ofwel weten ze het, maar blijven in een soort ontkenning zitten en proberen ze het weg te relativeren door te stellen dat een aantal dingen niet meer voor vandaag zijn, voor de moderne context. Daar komen ze dan op een bepaald moment vast te zitten, omdat ze geen criteria hebben om te bepalen wat nu voorbijgestreefd is en wat ze moeten behouden. Waarom mogen moslims geen varkensvlees eten – staat in de Koran – maar waarom worden er geen handen van dieven meer afgehakt – staat ook in de Koran?

Er wordt vooral gelogen over kritische aspecten van de islam, zoals over de positie van de vrouw, over de doodstraf voor afvalligheid, over de jihad, enzovoort. Dikwijls geeft de imam dan zijn eigen mening en stelt het voor alsof de islam dat voorschrijft. De imam zegt dat men holebi’s moet respecteren, maar ondertussen schrijft de islam de doodstraf voor homoseksuele handelingen voor.

Denkt u dat een biografie van Mohammed, voorzien van kritische voetnoten, een goed tegengif zou zijn tegen islamitische propaganda?

Er bestaan al genoeg biografieën, zowel de oudste zoals Ibn Ishaq, Tabari, Ibn Sa’d als degene die daarvan afgeleid zijn, zoals die van Karen Armstrong. Karen Armstrong presteerde het in haar de biografie van Mohammed om de eerder vermelde genocide op de Bani Qurayza voor te stellen als een pad naar vrede. Het doet mij denken aan Turkije dat sinds pakweg 1925 ook geen problemen meer heeft met Armeense of Assyrische christenen. Men doodt alle andersdenkenden en dan is er vrede.

Is het principe dat de Koran het letterlijke woord van Allah is, geen beletsel voor iedere poging tot herinterpretatie, inclusief wat betreft het vermoorden van ex-moslims?

Inderdaad, daar ligt het grote probleem. In islamitische kringen worden mensen die de Koran in vraag stellen hard aangepakt. Men vraagt dan aan de persoon in kwestie of hij twijfelt aan de wijsheid van Allah! Alle moslims geloven dat de Koran rechtstreeks van Allah komt en dat aan de Koran die men nu heeft geen letter gewijzigd is. Ik heb thuis een wetboek waarin staat dat twijfel uiten over een bepaald vers in de Koran een vorm van afvalligheid is, en zoals u weet dienen afvalligen gedood te worden.

Kàn de islam wel hervormd worden?

Ik heb nog niet gehoord van een procedure om de islam te hervormen. Op welke basis gaat men Koranverzen annuleren of overleveringen van Mohammed als achterhaald verklaren? Er zijn de koranisten die alleen de Koran nemen en alle tegenstrijdigheden verklaren door verschillende verzen samen te zetten en door een nieuwe betekenis te geven aan woorden. Wanneer men met hen praat, dan hebben ze het binnen de kortste keren over de context, maar dat halen ze weerom uit andere bronnen, en die andere bronnen geven weerom geen fraai beeld van Mohammed.

Maar volgens mij is de hoofdreden waarom de islam niet kan hervormd worden de problematische persoonlijkheid van Mohammed.

Zijn de asielprocedures in Europa toegankelijk genoeg voor ex-moslims uit islamitische landen? En specifiek in België?

We hebben in onze groep meerdere ex-moslims die als asielzoeker naar België gekomen zijn en nu een verblijfsvergunning hebben. Ze zijn echter zoals de meeste asielzoekers zonder visum gekomen. Wij pleiten ervoor dat mensen een humanitair visum kunnen aanvragen op basis van afvalligheid, maar daar moet omzichtig mee omgesprongen worden om misbruiken te vermijden. Wij krijgen regelmatig aanvragen tot hulp van ex-moslims in islamitische landen die asiel willen aanvragen maar die niet tot hier raken. Vanop afstand is het echter heel moeilijk om hun situatie in te schatten.

Welke veranderingen in de Belgische wetgeving zou u aanbevelen om ex-moslims beter te beschermen?

Op dit moment is er in België een gigantisch veiligheidsprobleem. Mensen die bedreigd worden, niet alleen ex-moslims, worden door de staat niet beschermd. Soms gaan die bedreigingen maanden of jaren door. Men weet er dus van! Wij zijn van mening dat mensen die bedreigingen uiten dienen opgesloten te worden in afwachting van hun proces op voorwaarde natuurlijk dat er bewijzen of getuigen zijn. In België heerst werkelijk straffeloosheid. Je leest het elke dag in de krant: mensen worden bedreigd, in elkaar geslagen, beroofd, en als de dader opgepakt wordt, dan staat hij binnen het uur weer op straat in afwachting van zijn proces, een proces dat er dikwijls niet komt wegens niet prioritair.

De doodstraf voor “afvalligen” is duidelijk onverenigbaar met de mensenrechten, maar dat is zeker niet de enige onverenigbaarheid?

De schending van vrouwenrechten is zeker een belangrijk thema. Zelfs de meest fervente islam-apogeten stellen dat vrouwen “hun eigen rechten hebben”. Mannen en vrouwen hebben in de islam verschillende rechten, hetgeen een flagrante schending van het gelijkheidsbeginsel is. Koranvers 4.34 vat de situatie van de vrouw goed samen. Het vers stelt dat het de taak van mannen is om vrouwen te beschermen en te onderhouden. Daartegenover staat dat vrouwen moeten gehoorzamen aan de mannen en indien zij dat niet doen kan de man disciplinaire maatregelen opleggen aan de vrouw, desnoods een zogenaamde pedagogische tik. Vrouwen zijn tegenover de man een soort minderjarigen.

Als u een ontradingscampagne kon opstellen om westerlingen ervan te weerhouden zich tot de islam te bekeren, wat zouden dan uw vijf kernpunten zijn?

Als ontradingscampagne is het belangrijkste dat men mensen ertoe beweegt de islam grondig te bestuderen. En niet op basis van de honderden boekjes die verspreid worden om een rooskleurig beeld van de islam te verspreiden, maar op basis van de bronteksten. Wij roepen iedereen die zich tot de islam wil bekeren op om een van de oudste biografieën van Mohammed te lezen, bijvoorbeeld die van de hand van Ibn Ishaq. Die geeft de volledige context van de islam weer, de naakte waarheid. In de biografieën staan ook verwijzingen naar de Koran, dus kan je die Koranpassages er ook bijlezen en eventueel de verzen ervoor en erna.

Een interessant boek dat weergeeft hoe islamitische geleerden alle bronteksten, inclusief de Koran interpreteren is Reliance of the Traveller. Je kan dit op Amazon.com kopen. Het is een sharia-handboek en je kan er gemakkelijk in terugvinden wat de islam over een bepaald onderwerp zoals afvalligheid of jihad vertelt. Het boek is gecertificeerd door de gerenommeerde Al-Azhar universiteit van Cairo. Vele zaken die daar in staan zijn echt schokkend.

Ik heb het boek van Ibn Ishaq en Reliance of the Traveller een tiental jaren geleden aan wijlen Etienne Vermeersch cadeau gedaan. Toen zijn zijn ogen echt opengegaan, vandaar ook zijn vrij harde houding tegenover de islam.

Welk advies zou u geven aan moslims die hun geloof in de islam verloren hebben, maar het nog niet aandurven er echt mee te breken? Openlijke afvalligheid is levensgevaarlijk…

In eerste instantie zouden we hen aanraden met ons contact op te nemen, zodat ze gelijkgezinden kunnen ontmoeten. Je kan je niet inbeelden hoe opgelucht ex-moslims zich voelen wanneer ze vaststellen dat heel wat mensen hun visie en gevoelens delen. Het is onvoorstelbaar hoe snel je een verbinding opbouwt met iemand die totaal wildvreemd is.

We geven aan ex-moslims altijd het advies om hun afvalligheid niet bekend te maken, ook niet aan familie, maar stapsgewijs te gaan door kritische vragen te stellen aan de mensen in hun omgeving, zodat die mensen zelf gaan nadenken.

U doet een oproep tot de politiek voor steun? Worden afvalligen in België inderdaad bedreigd? Hoe waren de reacties vanuit de politiek op eerdere vragen?

Onze belangrijkste oproep voor steun betreft de bescherming van ex-moslims die bedreigd worden. Verschillende van onze ex-moslims zijn al bedreigd geweest, hebben aangifte gedaan bij de politie met naam en toenaam van de bedreiger en verder is daar niets mee gebeurd. De klachten zijn naar het parket gegaan en de ex-moslim heeft ofwel niets meer gehoord ofwel kreeg hij de boodschap dat het parket de zaak geclasseerd heeft.

Wij zijn van plan om het boek naar de voorzitters van alle partijen in het federale parlement te sturen om een hand uit te steken. Onze problematiek van gewetensvrijheid is een zaak van de hele samenleving, overheen het hele politieke spectrum. We zullen zien wie geïnteresseerd is.


“Wie zijn religie verlaat, dood hem”

De auteur is een voormalig bekeerling tot de islam en na zijn afvalligheid stichtte hij de “Beweging van ex-moslims van België”. De doelstelling van die beweging is het verlenen van ondersteuning aan ex-moslims die in vele gevallen erg getraumatiseerd zijn. Daarnaast wil de beweging de brede bevolking waarschuwen voor de uitdagingen die de islam aan onze maatschappij stelt.

Het boek geeft een unieke kijk op de bronteksten van de islam, maar ook achter de schermen van de islamitische gemeenschap. Het doorprikt de redeneringen die gebruikt worden om de problematische aspecten van de islam mooi te praten of om er rond te fietsen. Aan de lezer wordt uitgelegd hoe bij het thema islam redeneringen gebruikt worden die alle logica tarten.

Het boek kan besteld worden via www.polemos.be, bol.com, via de boekhandel of telefonisch via het secretariaat van ‘t Pallieterke. Prijs: 20 euro (+ verzendingskosten).

“Wie zijn religie verlaat dood hem”; Uitgeverij Polemos 2019; 260 blz.; ISBN 978 94 930 0506 8


 

“Beweging ex-moslims van België”

Ex-moslim: “Op 11 februari 2011 zijn we officieel met onze “Beweging ex-moslims van België” van start gegaan. Doelstelling van onze beweging is een aanspreekpunt én steunpunt te zijn voor alle Belgische ex-moslims. Zoals bekend voorziet de islam, volgens alle belangrijke scholen van het islamitisch recht, de doodstraf voor afvalligheid. Daardoor staan afvalligen onder zware druk, zowel in islamitische als in niet-islamitische landen met een belangrijke aanwezigheid van moslims. Wij vragen aan de overheid dat zij de vrijheid van godsdienst garandeert, inclusief de vrijheid en veiligheid van moslims om afstand te doen van de islam. In dit verband vragen wij concreet om een aanspreekpunt bij de veiligheidsdiensten.

Door de groeiende invloed van de islam wereldwijd, en in België in het bijzonder, willen wij voorstellen doen om de vrijheden te vrijwaren die wij in België moeizaam opgebouwd hebben, maar die nu onder druk komen te staan.”

Contact: www.exmoslim.org