De zaak Sanda Dia

Pallieterke,

Het getouwtrek omtrent het overlijden van deze jongeman neemt buitengewone juridische proporties aan. Het is een goed recht van alle betrokken partijen om bijkomend onderzoek te vragen. Dat linkse jonge mensen het overlijden van deze jongeman, helemaal ontheven van zijn toekomst, willen aangrijpen om hun gelijk te willen bewijzen, raad ik hun aan om Ernest Claes zijn boek “Daar is een mens verdronken”, te lezen of hoe tegenstellingen kunnen escaleren. Het zou hun wat eerbied tegenover Sanda Dia bijbrengen i.p.v. te willen afrekenen met de verantwoordelijken voor dit drama. Dagelijks passeer ik tweemaal aan de blokhut Cardon in Vorselaar waar ik telkens terugdenk aan deze jongeman. Ik als simpele arbeider sta inmiddels perplex van het juridisch offensief van de niet tot voorbeeld strekkende jongeren en hun families. Een mens in nood helpen is klaarblijkelijk van geen tel meer! Mijns inziens is het aan hen deemoedig schuld bekennen. Dure advocaten brengen deze jongeman niet terug. Tot slot, laat ons wat meer worden zoals Frieda Boccara eertijds zong: te willen leven “Dans un océan d’amour.”

Paul Baeyens – Wechelderzande


100 jaar IJzerbedevaart

Pallieterke,

Ik heb met veel belangstelling het interview en het commentaarstuk over de IJzerbedevaarten gelezen. Uiteraard is uw oproep gericht tot de twee huidige voorzitters van het IJzerbevaartcomité en de IJzerwake om mekaar te ontmoeten mij niet ontgaan. Ik vrees echter dat het een roepen in de woestijn zal blijven. De woordvoerders van het IJzerbedevaartcomité hebben steeds geweigerd om tot een ernstig overleg te komen met IJzerwake. En de opeenvolgende voorzitters werden daar alsmaar hardnekkiger in. Daar waar Lionel Vandenberghe nog de normale beleefdheidsregels respecteerde (handdruk, mekaar goeiedag zeggen) weigeren zijn opvolgers zelfs dat gebaar. En dat geldt zowel voor Walter Baeten als voor Paul De Belder. Om over hun gewezen secretaris Demeurie nog maar te zwijgen. Hoe zij die hatelijkheid weten te verenigen met de oproep tot verdraagzaamheid is mij een raadsel.

Het is natuurlijk intriest dat de geschiedenis die wending genomen heeft. Maar het is nu eenmaal een gegeven waar we vanuit de IJzerwake niets kunnen aan veranderen. De ‘hertaling’ van de drie kernbegrippen had niets te maken met een meer eigentijds taalgebruik. De vervanging van het begrip ‘godsvrede’ (“Als het om de natie gaat zijn we één”, dixit wijlen Erik Defoort) door ‘verdraagzaamheid’ was wel degelijk een breuk met de traditie. De boodschap was duidelijk: de radicale nationalisten waren niet langer welkom op de bedevaart.

De traditionele boodschap van de Frontbeweging blijft bijzonder relevant voor de Vlaamse beweging van vandaag. Vandaar ook dat wij ons blijven inzetten om deze boodschap uit te dragen. Het is in de huidige tijd inderdaad niet gemakkelijk. Een massabijeenkomst organiseren (zelfs buiten de coronatijd) is niet vanzelfsprekend. Voor geen enkele politieke beweging trouwens.

Onze voorzitter van IJzerwake  en ikzelf blijven bereid tot een gesprek met de woordvoerders van de IJzerbedevaart, maar er zal toch een teken van goede wil moeten komen vanuit de overkant.

Johan Vanslambrouck, oud-voorzitter IJzerwake – Massenhoven


Grootste familie

Pallieterke,

Volgens Rousseau moet de grootste familie de premier leveren. Die man begint over te lopen van pretentie en serieus naast zijn schoenen te lopen. Hij vergeet dat de grootste familie de Vlamingen zijn. Hij vergeet dat de Walen minder stemmen nodig hebben voor een parlementaire zetel dan de Vlamingen. Dat de meeste belastingen vooral door Vlamingen betaald worden, dat de Belgische export vooral uit Vlaanderen komt. Dat Vlaanderen Wallonië onderhoudt met jaarlijks miljarden transferten, enz, enz,… en dan nog een Waalse Eerste minister eisen!  Zelfs de meest gediscrimineerde gemeenschap zou dit niet pikken.

Dany Bauwens – Erps Kwerps


Open brief

Aan de politici van ons mooie Belgenland

Mevrouwen, mijne heren,

Sinds de laatste verkiezingen zijn er door de politici van dit land echt geen vorderingen gemaakt in de richting van de vorming van een volwaardige federale regering. Naar wij ons herinneren is er toch een zeer duidelijke tendens door de kiezers tot uiting gebracht, namelijk:

– het Vlaamse landsgedeelte sprak zich voornamelijk eerder ‘rechts’ uit;

– het Waalse landsgedeelte sprak zich eerder ‘links’ uit.

Deze tegenstellingen drukken de mening en de ingesteldheid uit van de Belgische bevolking en moeten de politici van dit land inspireren om een regering te vormen die de ‘wil van de bevolking’ weerspiegelt.

Onze politici hebben echter blijkbaar niet de moed om de door hun kiezers tot uiting gebrachte intenties te eerbiedigen. Zo zien we alleen maar negatieve en ruziënde partijen die maar niet tot een coherent vergelijk kunnen of willen komen waardoor ons land in een impasse terechtkomt met, naar wij vrezen, echt verstrekkende gevolgen voor de bevolking en voor de economie van ons land.

Recentelijk heeft onze Koning, waarschijnlijk ten einde raad, aan de partijvoorzitter van één van de, volgens het resultaat van de verkiezingen van mei 2019, kleinste partijen, het initiatief gegeven om een compromis te vinden waardoor het  tot een regeringsvorming zou kunnen komen.

De opeenvolgende pogingen om de realiteit te omzeilen tarten elke verbeelding en negeren volledig de wil van de kiezer.

Wij, en met ons zeer velen, zijn van mening dat dit echt niet kan vermits het de partijen met de meeste stemmen zijn die een regering moeten vormen. Als we weten dat de zetelverdeling in het Vlaamse landsgedeelte voor de partij N-VA 25 zetels betekent en voor het Waalse landsgedeelte voor de partij PS 20 zetels , dan is het aan deze beide partijen om samen te zitten en te trachten een waardevol compromis te vinden om samen te werken en een meerderheidsregering te vormen.

Nu blijkt echter dat men opnieuw opteert voor een samenstelling waarbij aan de wil van de Vlaamse kiezer volledig wordt aan voorbij gegaan! Men wil namelijk de zogenaamde ’vivaldi-coalitie’ op de been brengen waarbij de grootste partij van het land (N-VA) buitenspel gezet wordt.

Naar onze mening kan het toch niet zijn dat onze democratie volledig wordt uitgehold door het weren van de partij die door de Vlaamse kiezer de meerderheid werd gegeven en 25 zetels heeft verworven. Dit is toch wel een heel wraakroepende situatie. Waarom gaan we nog stemmen als politici de wil van de bevolking compleet naast zich neerleggen!

Wanneer we van een echte democratie spreken is het bovendien de hoogste tijd dat het zogenaamd ‘cordon sanitaire’ wordt opgeheven, waardoor het VB met zijn 18 zetels en de derde grootste partij van het land mee haar rol zou kunnen spelen.

Wij menen dat het de hoogste tijd is dat de bevolking zich verenigt in een BURGERPROTEST om de ondemocratische houding van onze politici aan te klagen en te eisen dat men recht doet aan de wil van de Belgische kiezer.

Indien dit niet mogelijk blijkt dan is er maar één weg meer open: nieuwe verkiezingen!

René De Groof – Lier


Hoofddoek

Pallieterke,

Op de Molenbeekse gemeenteraad werd vorige week een motie van gemeenteraadslid Saliha Raiss (sp.a) goedgekeurd dat het dragen van hoofddoeken bij het gemeentepersoneel toelaat. “Ik hoop dat andere gemeenten ons zullen volgen”, aldus Saliha Raiss.

Ik ook, maar dan heel consequent voor iedere religieuze opvatting: dus ook keppeltjes voor diegenen die de Joodse godsdienst belijden, het logo van Het Vliegend Spagettiemonster voor de aanhangers van het Pastafarisme en diegenen die de godsdiensten bestrijden kunnen dan een T-shirt dragen waarop staat: ‘Allah bestaat niet’!

Luc Vandeputte – Ledegem